Energieffektivisering av Sveriges tjänstesektor

Näringslivet har genomgått stora strukturför ändringar under 1900-talet. I början av seklet arbetade de flesta människor med råvarufångst, medan industrin hade sin storhetstid på 1950-talet. Idag sysselsätter tjänstesektorn i särklass flest människor i Sverige. Totalt arbetar 75 procent av landets sysselsatta befolkning med att producera tjänster av något slag.

Enligt statistik från SCB står tjänstesektorn, inklusive offentlig verksamhet, för cirka 12 procent av Sveriges totala energianvändning. Energianvändningen har legat på en relativt konstant nivå, knappt 50 TW h/år, under perioden 1983–2011. Det finns emellertid forskning som pekar på att den absoluta energianvändningen i tjänstesektorn har ökat under 2000-talet, även om energieffektiviteten sett till produktionsvärdet har förbättrats.

De varierande resultaten är ett resultat av att det saknas etablerade metoder för hur energianvändningen vid tjänsteproduktion ska definieras och mätas. Bristen på detaljerad statistik gör det svårt att få en korrekt bild över hur energianvändningen i tjänstesektorn, och specifika branscher, ser ut och utvecklas.

Energieffektivisering i tjänstesektorn har historiskt inte varit något prioriterat område i energipolitiken. Det kan bero på att den direkta energianvändningen i själva serviceledet är liten jämfört med energianvändningen som uppstår i tidigare leverantörsled och/eller efterföljande konsumentled.

Tjänsteföretagen har emellertid, med sin placering långt fram i värdekedjan, god möjlighet att påverka energianvändningen hos såväl leverantörer och kunder genom att ställa krav och utveckla nya affärskoncept. Att uppmuntra energieffektivisering i tjänstesektorn kan därför ge positiva följdeffekter på mer energiintensiva områden, såsom transportsektor och industri.

Denna studie har gjort nedslag i konsultbransch, restauranger, hotell och livsmedelsbutiker för att undersöka hur energianvändningen i verksamheterna ser ut idag, samt vad företagen ser för möjligheter och hinder för att energieffektivisera fram till år 2050. Trots att verksamheterna på många sätt skiljer sig åt har vi genom möten och diskussioner gjort ett antal gemensamma observationer som flera, eller alla branscher, känner igen sig i. Dessa observationer har lett fram till följande rekommendationer:

Uppmärksamma tjänstesektorns energianvändning

Tjänstesektorns dominans i näringslivet tydliggörs inte när det handlar om energianvändning. I den offentliga statistiken presenteras ofta sektorns energianvändning tillsammans med bostadssektorn och diverse ”övrigt”-poster i samhället. Det ger en bristfällig bild över hur tjänstesektorn påverkar den totala energianvändningen i landet.

Öka incitamenten till samarbeten mellan aktörer i tjänsteverksamheternas värdekedjor

För att kunna uppnå de största energieffektiviseringsvinsterna i tjänstesektorn är det ofta nödvändigt att involvera underleverantörer ochkunder i energiarbetet. Tjänsteföretagen kan i positionen som betydelsefulla kunder ofta ställa rena krav på underleverantörer, men det finns även mjukare samarbetslösningar som bygger på att ge och ta.

Utbilda personalen i energieffektivisering

Branscherna inom tjänstesektorn är vanligtvis personalintensiva, och medarbetarnas

handlingar och beteenden styr i hög utsträckning verksamhetens energianvändning. Genom att systematiskt arbeta med utbildning, informationsinsatser och rutiner kan ofta betydande energibesparingar uppstå.

Skapa program för energieffektivisering i tjänstesektorn

I och med att energieffektivisering i tjänstesektorn omfattar flera olika aktörer finns det en risk att frågan hamnar mellan stolarna. Det kan därför finnas ett behov av politiskt engagemang för att få en högre medvetenhet bland tjänsteföretagen, exempelvis i form av ett energieffektiviseringsprogram.

Uppmärksamma effektiviseringsvinster

Även om energikostnaderna, i allmänhet, står för en liten andel av de totala kostnaderna i tjänsteverksamheterna innebär det inte att besparingspotentialen är obefintlig. Genom att effektivisera sin energianvändning kan företagen uppnå vinster som slår direkt mot sista raden i resultaträkningen.

Ställ krav på energiredovisning

Ett sätt att väcka intresse för energieffektiviserande åtgärder hos beslutsfattande personer är att från politiskt håll ställa krav på redovisning av energianvändningen. Genom att synliggöra företagens energianvändning skapas förutsättningar för att ytterligare göra energiarbetet till en konkurrensfördel.

Ta fram utbildningar som kombinerar energi med IT

Det råder en stor brist på yrkeskunniga energitekniker som dessutom har en stor förståelse för IT-baserade mät- och uppföljningssystem. Vi föreslår därför att det tas fram utbildningar där fokus ligger på att kombinera teoretisk energi- och IT-kunskap med praktisk yrkeslivserfarenhet från tjänstesektorns olika branscher.

Läs rapporten  Ladda ner PDF