Energieffektivisering av Sveriges transportsektor

2050 kan tyckas avlägset, men för ett transportsystem är det en kort period. En av de viktigaste slutsatserna från Transportgruppens arbete är att om vi ska ha någon möjlighet att nå uppsatta mål till 2050 krävs kraftfulla åtgärder nu. Det kan inte nog betonas att för att uppnå målsättningarna med 50 procent ökad energieffektivitet krävs ett tydligt politiskt ledarskap och ökad samverkan mellan aktörerna inom transportsektorn.

#1 Starkt politiskt ledarskap och en samordnad nationell strategi

Regeringen bör slå fast en nationell strategi som sträcker sig fram till och med år 2050. Det är också av stor vikt att från politiskt håll besluta om långsiktiga och stabila styrmedel. Planeringen av morgondagens transportsystem måste också samordnas bättre.

#2 Transportsektorn behöver förstärkt forskning

Forskning och innovation är helt avgörande för att uppnå målet med en 50-procentig energieffektivisering år 2050. För att uppnå detta krävs en transportsektorspecifik FoU-agenda och teknikutveckling. Vi måste identifiera och satsa på ett begränsat antal områden som har stor potential samt stimulera forskarna att medverka i innovations- och förändrings arbetets alla faser.

#3 Bättre samordning av innovations- och förändringsarbetet

Resurser i det svenska innovationssystemet bör användas så att Sverige blir ledande på att etablera marknader för innovativa lösningar genom användande av innovationsupphandling. Detta kräver ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, akademi och forskningsinstitut och det privata näringslivet.

#4 Regelöversyn kan snabbt öka energieffektiviteten

En översyn av regelverket, risker och ansvar bör göras för att avlägsna hinder för en effektivisering av transportsystemet.

#5 Samhällsplaneringen måste göras effektivare

Kommunerna ihop med Trafikverket och näringslivet bör samverka mer kring dessa frågor. Vi efterlyser demonstrationsprojekt som kan visa på nyskapande, effektiva lösningar för citylogistik.

#6 Samlad strategi för elektrifiering av vägtransporterna

Vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för elektrifiering av väg- och gatunäten och för utbyggnad av laddinfrastruktur i olika miljöer. Styrmedel bör utformas så att elektrifiering av personbilsflottan, kollektivtrafiken och godstrafiken prioriteras. En viktig aspekt är nytänkande och förberedning av infrastrukturen vid nybyggnad.

#7 Samlad strategi för uppkoppling av transportsystemets alla komponenter

Samverkan mellan myndigheter och industri bör etableras för att driva frågan om ICT inom transportsektorn. Dels gäller det att effektivisera transportsystemet, dels som ett svenskt industriellt satsningsområde. Särskilt viktigt är att fordonsindustrin, telekomindustrin och transportbranschen delar målbild.

#8 Snabb implementering av modulfordon med större kapacitet

Successiv anpassning av infrastrukturen kan öka transporternas produktivitet och energieffektivitet, möjliggöra ökat transportarbete per meter infrastruktur och minska kostnaderna för transport och handel. Regelverket bör därför ändras för att tillåta fordon med högre kapacitet.


Läs rapporten