Energikommissionen fyller hösten med seminarier och studiebesök

Elmarknaden och stödsystem kommer att bli två nyckelfrågor för Energikommissionen. Men de politiska förhandlingarna får vänta något, berättar kanslichef Bo Diczfalusy. Under hösten står ökad kunskap på schemat för kommissionens ledamöter.

– Visst finns det många som vill att de politiska diskussionerna ska inledas redan nu. Men under hösten och vintern kommer vi i första hand att ägna oss åt kunskapsuppbyggande och kunskapsinhämtning, säger Bo Diczfalusy.

Kunskapsfasen började redan under våren med ett antal seminarier, bland annat ett i samarbete med Vägval el. Nu tar det arbetet fart på allvar. Nästa vecka beger sig kommissionen till Borlänge för att besöka Stora Enso och SSAB. Senare i höst planeras en vistelse i Berlin för att på plats lära mer om den tyska energiomställningen Energiewende. 

– Programmet är ännu inte helt klart, men vi räknar med att träffa alla inblandade, politiker, forskare, företag och ideella organisationer. Oavsett vad man anser om den tyska energiomställningen är det viktigt att vi skaffar oss en egen bakgrund.

Energikommissionen kommer även att arrangera ett antal seminarier under hösten. Kunskapsinhämtningen – den första fasen i kommissionens uppdrag – avslutas med en större konferens i mars 2016 och en delrapport med planerad utgivning före sommaren.

Hittills har kommissionen haft tre sammanträden. De inledande samtalen beskriver Bo Diczfalusy som tematiskt öppna. 

– Vi försöker ha ett så brett anslag som möjligt. Vi kan inte bara diskutera el, vi måste även se kopplingarna till värme- och transportsektorn. 

Bo Diczfalusy pekar ändå ut två områden, elmarknad och stödsystem, som särskilt betydelsefulla i det fortsatta arbetet.

– Hur investeringar säkerställs till olika områden i elsystemet är nödvändigt att diskutera. Oavsett om det rör kraftproduktion, lager, överföring eller användning. 

– Sen måste kommissionen så småningom börja diskutera bland annat stödsystemen, inklusive elcertifikaten, och frågan om och hur samhället ska stödja olika typer av energislag. 

En viktig uppgift för Bo Diczfalusy under våren och sommaren har varit att bemanna kansliet och att få igång en webbsida. Kansliets sista vakans fylls i september med en kommunikatör. Sedan tidigare finns tre sekreterare på plats i lokalerna på Malmtorgsgatan. Gunilla Andrée, tidigare sekreterare i Rådet för smarta elnät, Anton Steen, närmast från Svensk Vindenergi samt Cecilia Hellner, tills nyligen chef för Vattenfalls kontor i Bryssel. Inte minst Cecilia Hellners bakgrund borgar för god insyn i EU:s korridorer.

– Det vi gör i kommissionen bestäms i hög grad av EU, oavsett om det gäller klimatmål, energieffektivisering, nationella stöd eller annat. Därför måste vi hålla oss välinformerade om vad som händer i Bryssel. 

Energikommissionens långa arbete mot en överenskommelse har börjat. Bo Diczfalusy, med bred erfarenhet av regeringsarbete, är väl medveten om de utmaningar som väntar.

– Men arbetet i kommissionen har en stark politisk förankring i partierna, och jag uppfattar en genuin vilja bland ledamöterna att samtala och även att försöka nå en överenskommelse. Vi får se hur långt det räcker.