Energikommissionens betänkande missar leveranssäkerhet

Den 9 januari överlämnade Energikommissionens kanslichef Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan.
jan-nordling-1200px-ny.jpg

Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016. Då kommenterade IVA överenskommelsen så här:

– Det är mycket glädjande att en bred energipolitisk överenskommelse nu är framme, säger Björn O. Nilsson, vd för IVA. Nu gäller det att konkretisera förslagen, och här kan IVAs fortsatta arbete inom Vägval el vara ett värdefullt underlag.

Energikommissionen föreslår nu bland annat följande mål:

  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005 (minskad energiintensitet).

En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.

Energikommissionen lämnar en rad förslag och bedömningar för att göra det möjligt att nå målen. De innebär bland annat att:

  • Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030.
  • Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.
  • Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som Alliansregeringen föreslog ligger kvar.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

IVA och Vägval el ställer sig bakom förslaget att avveckla effektskatten för kärnkraft och sänka fastighetsskatten för vattenkraft.

Vägval el vill särskilt lyfta fram möjligheterna att utveckla det nuvarande certifikatsystemet. I ett reformerat certifikatsystem bör planerbarhet premieras, vilket saknas i dagens modell. Systemet bör vara teknikneutralt men adressera vikten av effekt.

IVA menar att betänkandet saknar förslag om hur dagens höga leveranssäkerhet ska bibehållas. Under våren kommer IVA att presentera sådana konkreta förslag.

Energikommissionen lämnar också förslag och bedömningar till en rad nya utredningar, bland annat om ett nytt program för energieffektivisering i den energikrävande industrin och om hur man kan få bort hinder för att utveckla nya energisnåla tjänster och få mer aktiva elkunder. IVA är en stark förespråkare för effektiv användning av energi och välkomnar denna prioritering av energieffektivisering. Potentialen för effektivare energianvändning har behandlats i ett tidigare IVA-projekt.

I Europa och i Sverige förs en bred diskussion om vilken framtida elmarknadsmodell som ska användas. Enligt Energikommissionen finns det inget skäl att i det korta perspektivet ändra den befintliga marknadsmodell Sverige och Norden använder. Däremot är det rimligt att över tid föra en bred diskussion om hur den framtida elmarknaden ska organiseras.

– Nettoexport är inte ett självändamål. Det är viktigare att vi fokuserar på en förädling av elen i Sverige med fokus på ökad konkurrenskraft, menar Jan Nordling, huvudprojektledare för Vägval el.

Han framhåller samtidigt att det kan finnas bättre alternativ:

– Sverige bör aktivt satsa på en ökad användning av el för industriell utveckling och klimatnytta. Vi förespråkar också utvecklad elanvändning genom elektrifiering av fordonssektorn.

En genomförandegrupp tillsätts, som är sammansatt av representanter från de partier som slöt ramöverenskommelsen. Den ska kontinuerligt följa upp överenskommelsen.

– De förslag och bedömningar som kommissionen lägger fram skapar en bra grund för den framtida energipolitiken. Nu är det upp till regering och riksdag att fatta skarpa politiska beslut, säger kanslichefen Bo Diczfalusy.

De fem vägvalen som Vägval el har presenterat är:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning

Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet

Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet

Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå

Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden