Energimarknader

Var och en av de stora energimarknaderna för olja, kol, naturgas, biobränsle och elektricitet har sin specifika karaktär. Samtidigt är marknaderna beroende av varandra på ett ofta komplicerat sätt. Denna sammanlänkning har blivit ännu mer komplex sedan marknaden för utsläppshandel startade i Europa 2005.

I denna rapport beskrivs dagens situation för de olika energimarknaderna men också marknadernas inbördes relationer och några möjliga framtidsscenarier.

Oljemarknaden är global men domineras av ett fåtal produktionsländer. Kol köps och säljs på en internationell marknad som präglas av god konkurrens och över längre tid troligen ett stabilt pris. Andra marknader är mer regionala, eller till och med lokala. Ett exempel är marknaden för naturgas. I dagsläget är naturgas inte särskilt viktig för Sveriges energiförsörjning, men däremot i ett europeiskt perspektiv. Det får återverkan också i Sverige. Gasprisets upp- och nedgångar har stor betydelse för priset på utsläppsrätter och el. Biobränslemarknaderna sträcker sig från globala marknader, exempelvis för etanol, till regionala eller lokala marknader beroende på förädlingsgraden.

Först med skapandet av den gemensamma handelsplatsen Nord Pool, uppstod en gemensam prissättning på el i Norden. Inom en snar framtid kommer vi att få en gemensam elmarknad som åtminstone täcker Norden och nordvästra Europa. Det innebär dock inte att priserna kommer att utjämnas; för att uppnå det krävs ytterligare utbyggnad av överföringskapacitet.

Det är möjligt att tänka sig flera olika scenarier för framtidens energi-marknader, men interaktionen mellan de olika marknaderna kommer att bestå. Att utforma lämpliga styrmedel är av stor betydelse för att uppnå politiska målsättningar på energiområdet det närmaste decenniet.


Läs rapporten  Ladda ner PDF