Enighet om tysk energiomställning

I Tyskland uttrycker alla sitt stöd för Energiewende, från industri till miljörörelse. Det var det samlade intrycket efter en delegationsresa med Vägval el.
IMG_7440-1200px.jpg

Det första dokumentet om Energiewende publicerades i september 2010, ett halvår innan kärnkraftsolyckan i Fukushima. Olyckan bidrog till att skapa stark enighet kring Energiewende och ett antal kärnkraftverk stängdes omedelbart. De övriga nio som fortfarande är i drift kommer att stängas tidigare än planerat, senast 2022.

Energiewende innehåller ett antal långsiktiga mål, bland annat:

  • Minskning av växthusgaser med 80–95 procent till 2050
  • Andel förnybar energi: 60 procent till 2050 (sol, vind och vatten)
  • Öka energieffektiviteten med 50 procent till 2050

Och enigheten är stor:

– Samtliga politiska partier har ställt sig bakom dessa mål, inklusive en stängning av kärnkraften. Det säger Dr Thies F Clausen, från tankesmedjan Agora. Hela 85 procent av parlamentsledamöterna röstade för Energiwende 2011. Och 90 procent av alla tyskar håller med om målen för Energiewende.

Resultatet är att andelen förnybar energi har ökat kraftigt i Tyskland, och uppgår idag till cirka 30 procent av elproduktionen. För att få fart på sol- och vindkraft införde man kraftiga subventioner med garanterat pris i 20 år, så kallade feed in-tariffer. Idag är förnybart den näst största källan i elsystemet, efter brunkol respektive stenkol (24 respektive 18 procent). Källa: Agora.

– Det största problemet med Energiewende är att användningen av kol inte går ner. Det säger Dr Julia Hertin, generalsekreterare i SRU, ett råd för miljöfrågor som utses av regeringen. Priset på kol är helt enkelt för lågt. Och att nå delmålet minskade utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020 verkar omöjligt.

Att lösa utsläppsfrågan med lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture Storage) verkar inte vara en väg framåt enligt Dr Thies F Clausen:

– CCS är alldeles för dyrt idag. Och dessutom är det låg acceptans hos lokalbefolkningen för denna metod med lagring.

Tyskland har idag ingen brist på el – tvärtom så exporterar man el till grannländerna. Men användningen av el ligger framför allt i södra Tyskland, medan den förnybara vindkraften ligger i norr. Det kräver enorma investeringar i transmissionsledningar, vilket i många fall orsakat protester bland lokalbefolkningen. Även det så kallade distributionsnätet behöver förstärkas när elproduktionen blir mer decentraliserad.

Dr Thies F Clausen tillägger att Energiewende idag enbart handlar om vind och sol. 

- Biobränsle är alldeles för dyrt.

För att kunna leverera el när det är brist på sol och vind, behövs någon typ av planerbar elproduktion. Kärnkraften skulle till exempel kunna ersättas av gas. Men ett av problemen är att priset på kol gått ner kraftigt, så att investera i gas är inte lönsamt i jämförelse.

– Idag skulle inga investeringar över huvud taget äga rum utan subventioner, säger Dr Thies F Clausen. Orsaken är att priserna har sjunkit med 50 procent sedan 2011. Dessutom har elanvändningen minskat.

Tyskland har satsat 22 miljarder Euro i subventioner på förnybar el, enligt Dr Thies F Clausen.

– Problemet är att Tyskland idag har ett lapptäcke av skatter och avgifter. Varje gång man introducerar nya priser eller skatter så inför man störningar i systemet, vilket leder till att resurserna inte används effektivt.

Enligt Dr Julia Hertin är styrningen av den tyska elmarknaden komplex. Den påverkas av såväl EUs 2020-mål som EU ETS, det europeiska systemet för utsläppshandel (Emission Trade System). Och den involverar såväl EU, den tyska regeringen som Tysklands 16 relativt självständiga delstater.

– Energiwende är ett stort experiment!

Enligt Dr Julia Hertin finns det idag tre möjliga scenarier: någon typ av kapacitetsmarknad, en kapacitetsmarknad som inte bygger på kol eller ingen kapacitetsmarknad, men möjligen någon typ av effektreserv.

En kapacitetsmarknad skulle förstöra EU ETS, anser Dr Thies F Clausen. 

– Det behövs en europeisk lösning.

Att det krävs förändring av Tysklands marknadsdesign ingår i Energiewende. I november 2016 släppte ministeriet för ekonomi och energi ett så kallat white paper: An electricity market for Germany’s energy transition.

På bilden: Delegationsresa till Tyskland med Vägval el.