Enkät till sjätteklassare om lärande på fritiden

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) genomför just nu en enkätundersökning bland Sveriges sjätteklassare kring lustfyllt lärande på fritiden. Enkäten skickas ut till utvalda skolor för att delta i detta viktiga arbete för att stärka ungas lärande!
Illustration_IVA_GenerationEkvation_Webb1.jpg

Vi genomför just nu en enkel och kort digital enkätundersökning bland Sveriges sjätteklassare kring lustfyllt lärande på fritiden. Enkäten skickas ut till utvalda skolor. 

Deltagande är frivilligt och anonymt på individnivå. Svaren samlas på klassnivå och kommer att användas till vårt projekt Framtidens Kunskapssamhälle, för att analysera hur olika aktörer i samhället kan uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande på fritiden samt stärka ungas vetenskapliga kapital.  

Enkäten är utformad för att uppta max 15 minuter av klassens tid. Vi frågar om barnens naturliga intresseingångar och vilka kanaler de vänder sig till för spontant och frivilligt lärande. Vi frågar också om barnens framtidsdrömmar, och om vad de tror påverkar vad de tycker.  

Vi hoppas att frågorna i enkäten väcker tankar och funderingar som kan vara till nytta för eleverna här och nu. Därför uppmuntrar vi klassen att diskutera frågorna i grupp när alla elever fyllt i enkäten.  

Svaren samlas in senast den 12 november 2021. 

Bakgrund och syfte 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, arbetar för Sveriges konkurrenskraft och en hållbar utveckling. Kunskap, lärande och kritiskt tänkande är grundförutsättningar för en positiv samhällsutveckling och barnen utgör framtiden. IVAs övertygelse är att kunskaper om teknik, ekonomi och närliggande vetenskapsområden ger mänskligheten ständigt bättre förutsättningar till ett gott liv. 

Lärande sker överallt och hela tiden. Skolan är samhällets viktigaste bildningsinstitution, men det är allas angelägenhet att nästa generation bildas och utbildas. Genom projektet Framtidens Kunskapssamhälle arbetar IVA för hur olika aktörer kan uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande på fritiden samt stärka ungas vetenskapliga kapital.  

IVA vill undersöka hur Sveriges barn och unga kan bemötas för att stärka sin personliga inställning till kunskap och bildning. Och hur hela samhället kan bidra till att utbilda, inspirera och uppmuntra nästa generation. 

Information till de utvalda skolor som fått enkäten 

Projektet fokuserar på åldersgruppen 12–14 år. Vi hoppas att ni håller med om hur viktigt det är att lyssna på barnen när vi utreder deras förutsättningar för lärande. Därför har vi valt att skapa en mycket kort enkät till elever i skolår 6.  

Alla svar insamlas på klassnivå, varje elev är alltså anonym. Informera gärna föräldrar om att enkätundersökningen sker så att föräldrar och elever kan välja att avstå.  

Utse den/de klasser i skolår 6 som ska besvara enkäten. Enkäten finns på svenska eller engelska och nås via samma länk. Enkäten besvaras individuellt av varje elev genom en digital länk.  

Vi har förberett ett kort brev som läraren kan läsa för barnen innan de besvarar enkäten.

Att läsa för eleverna innan de börjar fylla i enkäten: 

Vi vill veta vad ni tycker!  

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien arbetar för Sveriges framtid. Och viktigast i Sveriges framtid är ni – barn och unga.  

Kunskap, lärande och kritiskt tänkande är grundförutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Alla kunskaper behövs, både det ni lär er i skolan och det ni lär er utanför skolan.  

Vi vill ta fram förslag på vad Sveriges barn och unga kan göra på fritiden som är roligt och givande för stunden, men som också stärker er inför framtiden. Vi tänker särskilt på barn och unga i åldern 12 till 14 år.  

För att göra det behöver vi veta vad ni skulle vilja kunna om ni fick drömma fritt, och vart ni vänder er för att lära er något ni inte kan. Vi vill veta vad ni vill jobba med i framtiden och vad ni tror påverkar vad ni drömmer om. Era svar är viktiga. 

Ange skola och klass när du svarar på enkäten. Du anger inget namn. Fråga gärna om du undrar något under tiden du fyller i enkäten. 

Lycka till!

SLUT 

Enkäten finns i det mail som IVA skickat till utvalda skolor. 

För frågor kontakta: enkatsvar@iva.se