EUs upphovsrättsdirektiv påverkar yttrandefriheten

EUs satsning för att stärka upphovsrättsägares skydd i digitala plattformar är vällovlig. Men utifrån direktivstextens nuvarande lydelse ser IVAs avdelning för Informationsteknik ett antal konsekvenser av betydelse för svenska grundläggande principer för yttrandefrihet.

Digitaliseringen av information har underlättat allt från kommunikation till spridning av kunskap. Den har därmed på många sätt bidragit till att människor fått det bättre. Samtidigt innebär möjligheten att kopiera information att många informationsproducenter - till exempel fotografer - fått se sina verk mångfaldigade utan rimlig ersättning.

Det är mot denna bakgrund som EU önskar stärka skyddet för upphovsrättsägare. För tre år sedan togs initiativ till det som i den svenska debatten kommit att kallas Upphovsrättsdirektivet. Debatten har varit intensiv och polariserad.

Utifrån sin kompetens inom det informationstekniska området beskriver IVAs avdelning för Informationsteknik, där Staffan Truvé är ordförande, vad politikerna de facto har bestämt och kommer att besluta. De pekar också på de troliga konsekvenserna om direktivet antas och implementeras i sin nuvarande form:

Redan idag är det straffbart att ladda ner upphovsrättsskyddad information. Men vilket ansvar som faller på tillhandahållaren av tjänsten är oklart.

Enligt artikel 17,4(b) ska mellanhandsaktören ha vidtagit åtgärder (”best efforts”) i linje med ”höga industristandarder” för att säkerställa att upphovsrättsskyddat material inte tillgängliggörs utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. På dessa frågor bör det också läggas ett tekniskt perspektiv: 

Direktivet kommer i praktiken sannolikt att innebära att mellanhandsföretagen implementerar automatisk förhandsfiltrering av det innehåll deras användare tillhandahåller. 

Så sker delvis redan idag. Men med tanke på de påföljder som föreslås i direktivet uppstår en risk att dessa innehållsfilter kommer att utvecklas på ett sätt som leder till överblockering. Detta innebär att plattformarnas filter kommer att ta bort stora mängder innehåll som inte utgör immaterialrättsintrång.

Därmed reduceras med automatik yttrandefriheten på de nya och viktigaste arenorna för det offentliga samtalet.

Samtidigt sker en förskjutning av ansvar som en följd av direktivet. Detta kan ses som ett avsteg från svenska grundläggande principer inom området; de svenska mediegrundlagarna innehåller ett censurförbud vilket innebär att staten inte ska ha rätt att i förväg förhindra yttranden. När kommunikationstekniken utvecklades följde principen med. Telekombolagen har exempelvis inte ens rätt att läsa av informationen. De ska “bara” förmedla den (mère conduite-direktivet).

Det är anmärkningsvärt, menar IVAs avdelning för Informationsteknik, att upphovsrättsdirektivet önskar förändra detta i grunden. Inte bara genom att införa förhandsfiltrering av innehåll, utan också genom att flytta ansvaret för filtreringen till den kommersiella marknaden.

Intentionen är inte svår att förstå. Men den lösning som föreslås riskerar att få allvarliga konsekvenser för öppenhet och yttrandefrihet.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06