Fem vägval för Sveriges utveckling – syntesrapport från Vägval el

IVAs projekt Vägval el publicerar sin syntesrapport som ger förslag på fem vägval för Sveriges energipolitik. Tillgång till el är en förutsättning för all utveckling. Genom att utveckla ett hållbart elsystem kan Sverige koppla samman minskad miljö- och klimatpåverkan med stärkt konkurrenskraft.
shutterstock_186324869-1200px.jpg

IVA har drivit projektet Vägval el under åren 2014 till 2016. Inom projektet görs en analys av det nordiska elsystemet för perioden 2030 till 2050 med fokus på Sverige för att visa på konsekvenserna av olika vägval i energipolitiken ur de fyra perspektiven konkurrenskraft, försörjningstrygghet, ekologisk hållbarhet och investeringsklimat.

Visionen är ett hållbart elsystem som ger en trygg elförsörjning till konkurrenskraftiga kostnader.

 

I denna rapport presenteras konkreta förslag för Sveriges energipolitik, grupperade som fem vägval:

1 - Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning

2 - Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet

3 - Beakta fler miljöfrågor än klimatet

4 - Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå

5 - Förstärk samarbetet med omvärlden

 


Läs online  Ladda ned

 

Här finns arbetsmaterial från Nepp med beräkningar av systemkostnader för förtida avveckling av kärnkraft.