Fem vägval till Energikommisionen

De senaste ett och halvt åren har IVA:s projekt Vägval el studerat utmaningar för framtidens svenska och nordiska elsystem 2030–2050. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer om åtgärder, både på kort och lång sikt. Rekommendationerna är grupperade som fem vägval.
byman-karin.jpg

Den 14 juni lämnar IVA:s projekt Vägval el över sin syn­tesrapport till energiminister Ibrahim Baylan.

De senaste ett och halvt åren har IVA:s projekt Vägval el stude­rat utmaningar för framtidens svenska och nordiska elsystem 2030–2050. Rapporten innehål­ler ett antal rekommendationer om åtgärder, både på kort och lång sikt. Rekommendationerna är grupperade som fem vägval.

– Det kanske viktigaste vägva­let handlar om elens potential i klimatarbetet. Det säger Karin Byman, projektledare vid IVA och rapportens huvudförfattare.

– El är en möjliggörare för såväl näringslivets utveckling som för mer effektiv användning av våra resurser.

Ett annat vägval handlar om miljön. I rapporten konstateras att all elproduktion påverkar mil­jön på något sätt. I dag fokuserar debatten ofta på klimatfrågan. Men det är viktigt att även fler miljöaspekter vägs in. Även marknadsmodellen är ett vägval. I rapporten är utgångspunkten att politiken ska styra när det är samhällseko­nomiskt motiverat, i övrigt bör marknadslösningar tillämpas.

– Våra politiker behöver se över snedvridande skatter och subventioner på elmarknaden, säger Karin Byman. Exempel på det är effektskatten på kärnkraft och fastighetsskatten för vat­tenkraft. Ytterligare ett vägval handlar om leveranssäkerhet. I dag är den mycket hög i det svenska elsystemet, vilket har varit en viktig konkurrensfördel. Det är i dag omöjligt att se Sverige som en isolerad ö när det gäller elsystemet. Därför handlar det sista vägvalet om samverkan med omvärlden. 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08