Fokus på Sveriges attraktionskraft

Nu går IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt in i ett intensivt skede. Den 4 november presenterar vi en rapport kring Sveriges attraktions- och konkurrenskraft. Det är också startpunkten för en intensiv diskussion kring avgörande framtidsfrågor för Sverige under våren 2016. 
Johan-Carlstedt.jpg

I januari presenterade vi rapporten Mobilisering för regional attraktionskraft (som också finns i engelsk översättning). Där följde vi upp arbetet med regionala innovations- och utvecklingsplaner. Vår slutsats var bland annat att det offentliga innovationsstödet bör koncentreras till färre områden. Utvecklingen av sådana spetsområden kommer att kräva nya samarbeten över regiongränserna.

Men hur ska vi stimulera utvecklingen?

Vi tror att ett svar är spetspiloter där företag, forskare och andra aktörer tillsammans tar fram en strategi för att utveckla området. IVAs roll är att få igång arbetet. Genom de fyra spetspiloterna hoppas vi kunna bidra till att besvara frågan: hur ska det offentliga stödsystemet bäst utformas för att utveckla nya spetsområden?

IVA har arbetat med innovationsfrågan sedan 2009.

I det första projektet, Innovation för tillväxt, lade vi bland annat fram förslag om en fond-i-fond lösning där statligt och privat kapital samverkar i fonder som investeras i tidiga skeden. Nu finns förslaget med som en del av Hans Rydstads utredning.

Innovation för tillväxt lyfte innovationsfrågan. Vi drev också frågan om en nationell innovationsstrategi som blev verklighet 2012. I projektet Innovationskraft Sverige stod regionala innovationsstrategier i centrum.

Stärk Sveriges attraktionskraft

I Attraktionskraft för hållbar tillväxt kombinerar vi de olika angreppssätten. Vi vill lyfta fram hur viktig en satsning för att stärka attraktionskraften är i en allt mer globaliserad värld. Vi kommer också med förslag på hur vår konkurrenskraft – som bygger på innovation och förnyelse - måste förbättras. Och vi visar hur olika regioner utifrån sina förutsättningar kan öka sin attraktionskraft.

Jag ser fram emot att vid våra kommande möten få ta del av dina tankar och synpunkter på hur Sveriges attraktionskraft ska öka.  Tveka inte att kontakta mig och mina medarbetare i projektet om du har idéer och inspel!

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84