Företagsam region söker ännu fler entreprenörer

Kalmar Län har en lång tradition av innovation och småföretagande. Ett resultat av småländsk envishet och entreprenörskap. Men positionerna måste flyttas fram ytterligare i regionen.

Kalmarregionen är lite av en paradox jämfört med många andra regioner i världen. Enligt en studie från OECD klarar regionen sig bättre än vad de underliggande ekonomiska förutsättningarna borde medge. Det tolkade regiondirektör Håkan Brynielsson, när han talade på Innovationskraft Sverige – Tillväxt och utveckling i Kalmar Län, som delvis ett resultat av småländsk envishet och entreprenörskap.

– Vi går från ord till handling väldigt snabbt. Oberoende av om det är lågkonjunktur eller finanskris tar vi tag i problemen och åtgärdar dem, trots att resurserna ibland är små, sade han.

Den inställningen kommer att behövas även framöver. Regionen har flera utmaningar att hantera, bland annat att bygga vidare på en lång småföretagartradition. Det visar siffror från attitydundersökningen Entreprenörsbarometern 2012, som Stefan Renlund, chef för utvecklingsenheten på Tillväxtverket presenterade. I Kalmar län svarade 41 procent att de kan tänka sig att bli företagare. Det ger något överraskande en jumboplats jämfört med resten av landet, där Stockholm toppar listan med 55 procent.

Ett annat resultat av undersökningen är att de som kan tänka sig att bli företagare är många fler än de som faktiskt blir det. I åldersgruppen från 18 till 30 år är skillnaden hela 64 procent.

– Ser vi på gruppen unga personer så är det väldigt långt från tanke till handling. Det handlar om att minska det steget, sade Stefan Renlund.

I så fall kan utväxlingen bli stor. En annan undersökning visar att unga människor har störst vilja att se sina företag att växa i omsättning och antal anställda. Stefan Renlund menar att det är viktigt att ta med sig när man talar om innovation.

– Ungdomarna har viljan och drivkraften att starta egna företag. De som har i uppdrag att främja entreprenörskap och företagande har en skyldighet att försöka dra nytta av det, sade Stefan Renlund.

Men det gäller att inte lägga allt fokus där. Det tyckte entreprenören och näringslivsprofilen Rune Andersson, ordförande i styrgruppen för Innovationskraft Sverige.

– Det är bra om ungdomar blir entreprenörer. Men jag skulle bara satsa på dem om de kom tillsammans med en erfaren marknadsförare, till exempel en pensionerad marknadsdirektör eller liknande. Marknadskunnande och förståelse för kunderna är det grundläggande, sade han.

Han tycker ändå att intresset för att bli företagare är glädjande. När han själv var ung stod valet oftast bara mellan privat eller statlig anställning. Nu gäller det att fortsätta kratta i manegen, inte minst för äldre och mer erfarna personer.

– Hur ska vi underlätta för medelålders människor med familj och höga bolånekostnader att hoppa av och ta den stora risken att bli egna företagare. Den typen av frågor borde vi börja fundera på, sade Rune Andersson och betonade att det måste löna sig ekonomiskt.

En annan fråga vid arrangemanget i Kalmar var kompetensförsörjning, vilket en förkrossande majoritet bland publiken såg som ett problem. Men för ett av de medverkande företagen, teknikkonsulten Devellum, innebär det att deras tjänster är efterfrågade. Särskilt av företag som inte själva hinner jobba tillräckligt med produktutveckling och innovation.

– Det beror naturligtvis på hur konkurrensutsatta de är. En del är väldigt bra det på att sätta av tid för det. Andra har väldigt lite tid att vara innovativa. I många företag har konsulten en given plats, sade Johan Iveslätt, projektledare på Devellum.

När det gäller kompetensförsörjningen i regionen har Linnéuniversitet med sina campus i Kalmar och Växjö en viktig roll att spela. För att utveckla regionen tror rektor Stephen Hwang på ett nära samarbete mellan offentliga aktörer, näringslivet och universitetet. En av Linnéuniversitetets prioriteringar är att vara med och driva samhällsutvecklingen i positivt riktning.

– Det allra viktigaste vi kan bidra med är den kompetens som kommer från våra studenter. Vi har över 40 000 och merparten, kanske sjuttio procent av dem, kommer från andra län än Kalmar och Kronoberg. Alla dessa människor i början av sina karriärer är en fantastisk möjlighet, sade han.

Samtidigt noterar han att det är en utmaning för alla inblandade att ta vara på den möjligheten.

– Hur ska Linnéuniversitet erbjuda utbildningar som stämmer överens med de behov som finns? Samma sak gäller för de som anställer våra studenter. Hur ska de använda deras kompetens? Det tror jag är viktigt att diskutera här idag, sade Stephen Hwang.

På eftermiddagens program stod gruppdiskussioner och mot slutet av dagen redovisade deltagarna sina resultat. De blir grundplåten för ett arbete som senast vid årets slut ska ha resulterat i en innovationsstrategi för regionen.

Regiondirektör Håkan Brynielsson destillerade ner redovisningarna till fyra förslag:

Regionförbundet tar ledningen i den fortsatta innovationsprocessen.
En tvärsektoriell grupp med aktörerna inom regionen bildas för det fortsatta arbetet.
En innovationswebb med mottot ”jag kan – jag vill – jag får – det går” tas fram.
En årlig mötesplats instiftas för att diskutera de här frågorna.
Till sist sade han att alla förslagen kommer att genomföras. Dessutom föreslog han att den årliga mötesplatsen ska arrangeras tillsammans med IVA.