Yttrande över förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Onsdag 11 januari 2017

remissvar-ny.jpg

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.

Utvecklingen inom solelsområdet visar enorma framsteg såväl vad gäller teknik som ekonomi. Omvandling av solenergi kommer att kraftigt bidra till en global hållbar energiförsörjning. Solcellsinstallationerna i världen kommer under 2016 att vara cirka 70 GW och den totala installerade kapaciteten når över 300 GW. Det finns exempel på att solcellsinstallationer i solrika områden nu är det ldart mest ekonomiska alternativet för ny elgenerering. 

Läs remissvaret i sin helhet här