Yttrande över förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20)

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A) har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Utvecklingen inom solelsområdet visar enorma framsteg såväl vad gäller teknik som ekonomi. Omvandling av solenergi kommer att kraftigt bidra till en global hållbar energiförsörjning. Solcellsinstallationerna i världen kommer under 2016 att vara cirka 70 GW och den totala installerade kapaciteten når över 300 GW. Det finns exempel på att solcellsinstallationer i solrika områden nu är det ldart mest ekonomiska alternativet för ny elgenerering. 

Läs remissvaret i sin helhet här