Förtroendefull dialog med IVA-projekt bidrog till energiöverenskommelse

IVAs projekt Vägval el involverade redan från början ansvariga politiker. En satsning som givit resultat. När slutrapporten Fem vägval för Sverige nyligen presenterades, vittnade energiminister Ibrahim Baylan om projektets betydelse för den nya energiöverenskommelsen. 
Peter Nygårds 0003.jpg

En viktig målsättning med projektet Vägval el har varit att erbjuda kunskapsunderlag till politikerna i Energikommissionen. Redan i ett tidigt skede bjöds politikerna in för att delta.

– Traditionellt tar IVA-projekt fram en rapport och bjuder in ansvarig minister till avslutningskonferensen. Där slutar ofta processen. Vägval el har hela tiden haft ambitionen att politikerna som fattar beslut också ska vara med i arbetsprocessen och påverka slutsatserna i projektet, säger Peter Nygårds, vice ordförande i Vägval el.

Förutom Vägval els fem arbetsgrupper har en referensgrupp med politiker från de olika riksdagspartierna deltagit i projektet. Gruppen, som inkluderat många av Energikommissionens ledamöter, har träffats regelbundet för att fördjupa sig i olika ämnen – samtal där experter från Vägval els olika arbetsgrupper har deltagit. Politikerna har också deltagit i flera av projektets seminarier.

– Min bedömning är att politikerna sett samtalen som väldigt givande. Att IVA har byggt upp en långsiktig relation med politikerna i kommissionen har underlättat den politiska processen, säger Peter Nygårds, som har lett politikergruppens möten.

Den förtroendefulla dialogen har haft betydelse för den blocköverskridande ramöverenskommelse om framtidens energipolitik som presenterades några dagar innan slutseminariet på IVA, konstaterar Peter Nygårds. Det är en bild som bekräftades under slutseminariet av energiminister Ibrahim Baylan.

– En anledning att ta vi klarat utmaningen att nå en överenskommelse är att vi jobbat nära IVAs projekt Vägval el. Projektet har engagerat många av de personer som ingår i Energikommissionen. Det har varit fruktbart för både Vägval el och för kommissionens arbete, sade Ibrahim Baylan under sitt anförande.

– De slutsatser som arbetsgrupperna i Vägval el har kommit fram till liknar det som en blocköverskridande överenskommelsen ska leverera. Försök att steg för steg skapa förutsättningar för att utveckla det svenska elsystemet, sade Ibrahim Baylan.

Under hösten fortsätter Energikommissionen sitt arbete, bland annat för att utforma den än så länge principiella energiöverenskommelsen mer i detalj. Och även framöver kommer IVAs projekt Vägval el att bidra med kunskap och beslutsunderlag till politikerna.

– Jag har hållit på länge med energipolitik. Vi aldrig haft så kunniga energipolitiker som nu. Energikommissionen har genomfört ett eget imponerande arbete, men det är också delvis tack vare IVAs projekt. 

– Mer kunskap ger goda förutsättningar för att fatta bra beslut, säger Peter Nygårds.