Förutsättningar för ett innovationspolitiskt ramverk

En omfattande forskning pekar ut innovation som en av grunderna för ekonomisk tillväxt. Hösten 2012 presenterar regeringen en innovationsstrategi. Denna ska ses som ett instrument för att stärka svensk utvecklingskraft och omställningsförmåga i den ökade globala konkurrensen.

Lärdomarna från 1990-talets finanskris ligger till grund för det Finanspolitiska Ramverk som tillämpas i Sverige idag. Detta innehåller en rad principer för att garantera att finanspolitiken är långsiktig, hållbar och transparent. Ramverket har tillämpats med framgång genom att ett av regeringen, men från utanför politiken, tillsatt Finanspolitiskt Råd har i uppgift att kontinuerligt granska regerings politik mot satta Finananspolitiska mål. Idag är de svenska statsfinanserna mycket starka sett i ett internationellt perspektiv.

Denna rapport är en del av projektet Innovation för tillväxt vars syfte är att öka Sveriges innovationskraft. Projektets bidrag är ett inspel till en innovationspolitisk strategi i form av en vision, förslag till konkreta åtgärder samt en process som skapat en kraftsamling kring innovation. Projektets slutrapport (Innovationsplan Sverige) presenterades i oktober 2011, vilken bygger på konkreta förslag utgivna i åtta förslagsområden
.
Under projektet har insikten vuxit om att innovationspolitiken behöver stärkas. Ett sätt att åstadkomma detta är att den förs utifrån innovationspolitiska mål inom ramen för ett innovationspolitiskt ramverk. I denna skrift går vi går igenom strategiska forskningsområden för ett sådant ramverk. Syftet är att utifrån ekonomisk forskning klargöra sambanden mellan å ena sidan ekonomisk tillväxt och innovation och å den andra innovationspolitiken.


Läs rapporten  Ladda ner PDF