Frågorna som avgör vår framtida konkurrenskraft

Valet och Almedalen närmar sig. Veckan är en unik mötesplats för att debattera viktiga samhällsfrågor som Sveriges nästa regering kommer att få på sitt bord. IVA arbetar med flera frågor som är avgörande för vår framtida konkurrenskraft och välfärd: digitalisering, hållbarhet och kunskap. I Almedalen pre­senterar vi forskningsbaserade analyser som underlag för policyförslag och lösningar.
tuula_tapet

Digitaliseringen sköljer över oss. Allt fler tjänster förutsätter en fungerande digital infrastruktur. Frågan är om Sverige investe­rar tillräckligt mycket och på rätt sätt, så att kapaciteten håller för ökande volymer och stor driftsäkerhet?

IVA:s intensiva arbete kring digitali­seringen tyder på att incitamenten för olika aktörer att investera i digital infra­struktur är för svaga. Det krävs också nya samarbeten för att få effektiva beslut på departement och myndigheter. Vi kommer att presentera förslag under hösten, men börjar i Almedalen. Där tar vi också upp en rad frågor om hur digitalisering förändrar kraven på kompetensförsörjning och hur helt nya frågor kring den personliga integri­teten aktualiseras.

Framtidens goda samhälle är hållbart. Det kräver klimatneutralitet, ökad resursef­fektivitet och bestämda steg mot en cirku­lär ekonomi. I IVA:s arbete är det tydligt hur ivrigt näringslivet är att ta tillvara nya möjligheter till lönsamma, hållbara affärer. Men företagen efterlyser spelregler för de nya marknadsförutsättningarna. Men hänger politikerna som ska fatta besluten med? I Almedalen ger vi några svar.

En viktig del av IVA:s hundraårssatsning är att ge förslag på hur vi bäst ska kunna möta dagens utmaningar inom den svenska skolan. I Almedalen ställer vi en rad frågor: hur påverkar vår kunskapssyn skolan och attityden till lärande? Vad ska eleverna egentligen kunna efter grundskolan och gymnasieutbildningen? Svaren söker vi i forskningresultat och internationella jäm­förelser. Efter ett antal år i Finland är det uppenbart för mig hur effektiva de faktaba­serade internationella jämförelserna är för att ge näring åt diskussionerna om Sveriges utmaningar.

Integrationen är redan en av valets huvudfrågor. Partierna överträffar varandra i vem som har den tuffaste migrations­politiken. Från ett IVA-perspektiv håller debatten på att halka snett. Visserligen är det sant att den stora flyktinginvandringen sätter vårt samhälle på stora prov genom att grupperna med lågutbildade har stora svå­righeter att komma in på arbetsmarknaden. Men det är långt ifrån hela bilden.

Sverige är sedan länge ett immigrations­land. Fortfarande är arbetskraft från andra länder – inte minst med specialistkunskaper – en förutsättning för att vår arbetsmarknad ska fungera. I projektet Jobbsprånget har IVA visat vilken tillgång nyanlända akade­miker är för Sverige, många av dem kom hit i den stora flyktingvågen 2015–2016. Missa inte vårt seminarium i Almedalen där vi ger konkreta exempel hur vi på ett effektivt sätt ska få in dem på arbetsmarknaden till nytta både för individen och samhället.

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71