Framtidens elsystem – mer än bara produktionsteknik

Biobränsle, solceller eller kärnkraft? IVAs seminarium om elproduktion diskuterade för- och nackdelar med olika tekniker. Seminariet visade också att framtidens elsystem handlar om betydligt mer än att satsa på ett visst kraftslag.

Bengt Göran Dalman höll föredrag om biobaserad kraftvärme.

Lennart Söder höll föredrag om elsystemets många sammanlänkade delar.

Johanna Lakso höll föredrag om vindkraft. 

Johan Paradis höll föredrag om solel. 

Göran Hult höll föredrag om vattenkraft.

Lars-Gunnar Larsson höll föredrag om kärnkraft. 

Karin Byman, författare till specialstudien Elproduktion – Tekniker för produktion av el 

Andreas Regnell,  ordförande för arbetsgruppen Produktion inom Vägval el och seminariets moderator.

Idag står biobränslen för ungefär 10 TWh av Sveriges totala elproduktion på cirka 150 TWh. Potentialen är dock betydligt större, uppemot 30 TWh el skulle kunna produceras med biobränslebaserad kraftvärme. Men då krävs en fortsatt teknikutveckling och inte minst ett betydligt högre elpris än idag. Det konstaterade Bengt Göran Dalman, medlem i projektet Vägval el och en av de medverkande vid IVAs seminarium om elproduktion.

Utgångspunkten för seminariet var specialstudien Elproduktion – tekniker för produktion av el, en kunskapssammanställning från Vägval el. Vid seminariet redogjorde några av projektets medlemmar för nuläge, för- och nackdelar samt utvecklingsmöjligheter för fem elproduktionstekniker: vattenkraft, vindkraft, solel, biobränslebaserad kraftvärme och kärnkraft.

Varje kraftslag har sina fördelar och sin roll i det svenska elsystemet. Vattenkraft utgör ryggraden i dagens elsystem, med en produktion på cirka 65 TWh. Teoretiskt finns en utbyggnadspotential på cirka 30 TWh, men den begränsas på grund av skyddsvärda älvar. Potentialen att bygga vindkraftverk i kustnära områden är betydligt större, men här sätter vindens variationer och nätets överföringskapacitet sina begränsningar.

I fokus för debatten om framtidens elsystem hamnar ofta frågan om vilken produktionsteknik vi ska satsa på. Frågan är felställd, framhöll Lennart Söder, professor vid KTH. Han visade i sin presentation hur olika delar av elsystemet – elanvändning, produktionskapacitet och elhandel – är tätt sammanlänkade. Framtidsinriktade samtal måste måste därför ha ett systemperspektiv, där frågor om teknik, ekonomi och politisk styrning vävs samman.

IVAs seminarium illustrerade tydligt utmaningarna för Energikommissionen, som ska dra upp riktlinjerna för framtidens elsystem. Bengt Göran Dalman, tidigare vid Göteborg Energi numera egen konsult, bidrog med sitt råd: ”Om framtiden vet vi inget, att designa ett elsystem är som att bygga ett rävgryt – det gäller att ha många utgångar”.

Hela seminariet kan du se i efterhand här.