Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har inbjudits att yttra sig över nämnda material och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

IVAs ståndpunkt är att FM-sändningar bör fortsätta under överskådlig tid. DAB+ är redan en föråldrad teknologi där kostnaderna, framförallt i konsumentledet, är höga jämfört med den nytta investeringen skulle ge. Andra teknologier bör beaktas för att nå de mål som eftersträvas. Dessutom är antalet system bundna till FM relaterade till säkerhet högt och innan dessa är ersatta med nya system är det högst motiverat att FM-sändningar fortsätter.

Vad gäller utredningen delar inte heller IVA utredarens åsikter om t.ex. vilka mål som skall vara uppfyllda innan FM-nätet kan stängas ner. I övrigt anser IVA att uppdraget till utredaren varit så pass begränsat att slutsatserna är svåra at utvärdera med avseende på om de är korrekta eller ej.

Det som skulle kunna motivera en övergång till DAB+ som ny standard för marksänd radio skulle vara en harmonisering med våra grannländer och övriga Europa. Det finns dock inga goda skäl till att leda denna utveckling, och det finns absolut inga skäl till att vara först med att stänga ner FM-sändningar.

Läs remissvaret här.