Gå från ord till handling för ökad resurseffektivitet

Överutnyttjandet av jordens resurser och pågående klimat-förändringar gör att vi måste gå över till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Den kris vi nu går igenom har på många sätt förändrat förutsättningarna för människor och verksamheter i alla delar av samhället. När möten mellan människor sker digitalt och e-handel på allvar konkurrerar med handel i butik förändras efterfrågan på lokaler och transporter. Exotiska resmål ersätts med utflykter i vår närmiljö.

De förändrade beteendena skapar nya förutsättningar för att genomföra många av de förslag som IVA lagt fram inom projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”. Det handlar om delning av lokaler och transporter, samt att bryta linjära materialflöden med stora svinn.

En utmaning för att uppnå ökad resurseffektivitet i hela samhället är att ställa om de ofta långa värdekedjorna (från råvara till bearbetning till användning, återvinning och återanvändning) till värdecykler för ett effektivare nyttjande av produkter och material.

Förändrade incitament och affärsmodeller

Cirkuläritet och resurseffektivitet måste bli naturliga delar av näringslivets affärsmodeller och allmänhetens beteenden. Så är det inte ännu. Politiken spelar en central roll för att sätta ramarna för den nya spelplanen och att främja näringslivets omställning. Samtidigt krävs ledarskap så att frågorna lyfts till en tillräckligt hög nivå inom alla delar av samhället, inte minst i företagens styrelser och ledningsgrupper.

Tydliga incitament och bättre förutsättningar måste skapas för hållbara affärsmodeller. Det innebär att regelverken kring uthyrning, uppgradering och återanvändning måste förenklas. Företagens incitament att utveckla och designa produkter med lång livslängd som samtidigt är lätta att reparera och underhålla, måste öka. Det måste löna sig att öka nyttjandegraden (andel av tiden då något används) och fyllnadsgraden (hur väl kapaciteten hos något nyttjas). Å andra sidan behöver det motsatta straffa sig. Det behöver bli lätt att göra rätt istället för att premiera ett ineffektivt beteende.

Offentlig upphandling kan fungera som en hävstång för att möjliggöra en positiv utveckling och uppskalning av resurseffektiva och cirkulära affärsmodeller. Den kan visa vägen mot nya affärsmodeller där man istället för att efterfråga traditionella inköp gör funktionsupphandling, av till exempel kläder och textiler, som gynnar resurseffektivitet, miljö och sänker totala kostnader.

Nya industriella samarbeten och marknadsplatser

För att skapa effektiva och cirkulära flöden av resurser krävs nya industriella samarbeten för att dra nytta av synergier mellan olika sektorer och branscher. Nya sådana kan ske mellan textilindustrin och plastindustrin, eller skogsindustrin och livsmedelssektorn. Denna typ av samarbeten bedrivs sedan länge mellan skogs- och kemikalieindustrierna.

För effektiv industriell samverkan krävs standarder, gemensamma system som gynnar kapacitetsutveckling, effektivitet i insamlingen och sorteringen av material samt marknadsplatser för råvaror där företag kontinuerligt kan handla större volymer av insamlade och återvunna material och resurser. För att produkter och varor ska kunna återcirkuleras på ett effektivt och säkert sätt, behöver detta tas med redan i designarbetet. Det behövs också marknadsaktörer som främjar handel med insamlad och återvunna resurser, testbäddar som tar fram metoder för att säkerställa att gifter och föroreningar inte återcirkuleras i systemet, ett utvecklat producentansvar och fungerande system för produktdeklarationer.

Sverige och Norden behöver skapa gemensamma marknadsplatser för resurser. Här behövs branschöverskridande symbioser och samarbeten vilket är ett mycket viktigt område, och ett ämne för fördjupning.

Ser man till lyckade projekt för industriell symbios visar det sig att det i dagsläget krävs en hel del ledarskap och individuella initiativ, att den mänskliga faktorn spelar en avgörande roll, men att även lagar, regler och teknikutveckling är viktiga. Här är olika incitamentsstrukturer av-görande.

Förslag

Stimulera samarbeten för ökad materialåtervinning mellan olika branscher

Potentiella industrisamarbeten kan ske med skogsindustri, jordbruk, livsmedel, verkstad, bygg- och transportindustri. Utred specifikt möjligheterna att utveckla returraffinaderi för plast som kan hantera avfall från olika branscher för att få till en optimal materialåtervinning som tar hand om material som inte går att nyttja på annat vis, exempelvis gammal plast med okänt innehåll.

Skapa en marknadsplats för insamlade och återvunna plaster

För att stärka utvecklingen behövs en digital marknadsplats för återvunna plaster och aktörer som främjar handeln på denna. Testbäddar för att utveckla system och processer för säker återanvändning av plaster behöver utvecklas, liksom producentansvar och system för produktdeklarationer.

Ta fram en nationell strategi för digitalisering och datadelning som möjliggör utvecklingen av system för resurseffektiva transporter

Syftet med datadelningen är att öka nyttjandegraden och fyllnadsgraden. Neutrala plattformar för delning av data måste utformas med hänsyn till integritet, konkurrens och säkerhet. Satsningar som främjar kollektivtrafik tillsammans med andra former av kombinerad mobilitet som bygger på delande måste fortsätta.

Skapa styrmedel för ökad lokaldelning

Hyreslagen bör ses över för att uppmuntra delningslösningar för lokaler. Staten bör också se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser gör att befintliga byggnader kan användas på flera sätt. Slutligen behöver data samlas in, delas och användas kring nyttjande av lokaler och funktioner.

Ta fram styrmedel som motiverar företag att frivilligt minska matsvinnet

Regeringen bör ta fram styrmedel som motiverar företag inom livsmedelskedjan att frivilligt börja mäta och sätta upp mål för att minska matsvinn och övrigt matavfall. Erfarenheter från andra länder visar att överenskommelser mellan olika aktörer kan leda till en snabbare omställning mot ökad resurseffektivitet, jämfört med tvingande lagstiftning.

Läs online Ladda ner