Globala energitrender och problem att tillgodose energibehoven

Trots att användningen av förnybara bränslen ökar, fortsätter olja och andra fossila bränslen att dominera den globala energiförsörjningen de kommande decennierna. Det visar en genomgång av energisektorns utveckling från 1990 till i dag och prognoser fram till 2030. Inget tyder heller på att olja eller något annat fossilt bränsle är på väg att ta slut de kommande decennierna.
vagval-energi-globala-energitrender.jpg

Resursnationalism har länge präglat oljemarknaden. OPEC har sedan 1970-talet framgångsrikt kontrollerat utbud och pris på olja åt sina producerande medlemsländer. Kartellens grepp om oljemarknaden har stärkts under 2000-talets råvaruboom, inte minst till följd av en förbättrad produktionsdisciplin bland medlemsländerna.

Samtidigt fortsätter den långsiktiga trenden i världens stora konsumtionscentra mot en allt lägre grad av självförsörjning på energi. Fram till 2030 förväntas exempelvis EUs importberoende av olja stiga till över nittio procent. För att trygga en stabil energiförsörjning behövs tydliga strategier i de oljeimporterande länderna. Bland verktygen finns diversifierad import, lagerhållning och säkring av leveranserna genom terminshandel på råvarubörserna.

Energipolitik har länge varit inriktad på försörjningstrygghet. Men miljöaspekterna av energiproduktion och energianvändning har vuxit i betydelse och idag domineras energipolitiken av klimatfrågan. Hittills har emellertid de politiska åtgärderna för att bromsa effekterna av ett förändrat klimat varit både begränsade och kostnadsineffektiva.

Kostnaden för att på allvar begränsa utsläppen av växthusgaser kommer att bli hög. Att genomföra djupa klimatåtgärder kommer att årligen ta i anspråk åtminstone en procent av global BNP, enligt en uppskattning av den brittiske ekonomen Nicholas Stern. Detta kan jämföras med den merkostnad på uppskattningsvis fem procent av global BNP som energikonsumenterna tvingats absorbera mellan 2005 och 2008 på grund av stigande priser på fossila bränslen.

Läs rapporten  Ladda ner PDF