Granskning av SSF slutförd

Akademierna genomför regelmässigt granskningar av de statliga forskningsstiftelser som bildades i samband med att löntagarfonderna upplöstes. Granskningarna sker i enlighet med det ramavtal som finns mellan akademierna och stiftelserna. Under 2014 tillsatte KVA och IVA en granskningsgrupp för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) bestående av Lars Calmfors (ordförande), Staffan Josephson, Jan-Anders Månson, Christina Ullenius och Suzanne Wennberg. Gruppen har nu slutfört sitt arbete och överlämnat sin rapport till akademierna. Rapporten presenterades för SSF:s styrelse den 15 december och offentliggörs idag.
pressmeddelande-1.jpg

Granskningen har bestått av två delar. Den första delen utgör en uppföljning av de åtgärder som stiftelsen vidtagit med anledning av den kritik som riktades mot dess marknadsförings- och pr-aktiviteter i akademiernas särskilda granskning 2012/2013. Den andra delen – denna gransknings huvudfokus – har varit att utvärdera stiftelsens forskningsprogram och hur dessa förhåller sig till stiftelsens ändamål.

Granskningsgruppen finner att stiftelsen i huvudsak åtgärdat de problem som den särskilda granskningen pekade på. Vad gäller verksamheten pekar rapporten på oklarheter i stiftelsens uppdrag att ”främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”. Gruppen finner att stiftelsen har en väl fungerande verksamhet men att det finns ett behov av att ytterligare stärka kontakterna med potentiella avnämare i näringsliv och samhälle. Det gäller både formuleringen av forskningsfrågor och nyttiggörandet av den finansierade forskningen.

Stiftelsens medel kommer att vara förbrukade inom 10-15 år. Men det finns enligt rapporten behov av en permanent forskningsfinansiär med SSF:s inriktning. Granskningsgruppen ser därför positivt på idén att stiftelsen återkapitaliseras genom nya kapitaltillskott. Samtidigt bör stiftelsen ytterligare renodla sin roll som finansiär av strategisk forskning, det vill säga sådan forskning som har ett klart nyttoperspektiv.

Läs hela granskningen här.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42