Granskningen av SIIIEE slutförd

Under hösten 2012 tillsattes en granskningsgrupp bestående av en ledamot från vardera KVA och IVA, samt expertis inom området miljöekonomi. 

Detta är en regelmässig granskning på uppdrag av SIIIEEs styrelse, i enlighet med det ramavtal som finns kring akademiernas granskningar av löntagarfondsstiftelserna. Nu har granskningsgruppen slutfört sitt arbete och undersökningen av Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi är slutförd.

Tillsammans har akademierna utfört en undersökning som omfattar:

  • en sammanställning av gjorda utvärderingar och analys av om de tillsammans täcker stiftelsens behov av uppföljning och utvärdering
  • en övergripande uppföljning av 2001 års granskning
  • en nulägesanalys och råd för framtida inriktning

Granskningen ger också svar på frågorna:

  • Har styrelsen för stiftelsen rätt sammansättning och kompetens för sitt uppdrag?
  • Hur väl tillser stiftelsen att de medel som stiftelsen tillskjuter institutet används i enlighet med ändamål och verksamhetsparagraf?

Läs granskningen