Hållbar vårproposition enligt IVA

Laddinfrastruktur för elbilar, smart industri och internationellt forskningssamarbete. Det är några av vinnarna i vårpropositionen – om än med blygsamma mått. Ytterligare satsningar på innovation och entreprenörskap efterlyses av IVA, liksom tydliga politiska krav på minskad klimatpåverkan i byggandet och möjlighet att göra praktik under asylprocessen.
AS-20150601.jpg

I vårpropositionen föreslår regeringen en utökad satsning på laddinfrastruktur till elfordon. Det sker genom en höjning av anslaget för klimatinvesteringar med 500 miljoner kronor, vilket blir totalt 1,2 miljarder kronor. Behovet av att elektrifiera transportsektorn är något IVA har framfört vid många tillfällen.

Regeringen skriver i vårpropositionen: ”Inom bostads- och stadsutvecklingspolitiken finns flera viktiga verktyg för att hantera klimatutmaningen, klara miljömålen och ställa om samhället i en hållbar riktning. För att bygga ett klimatsäkert och hållbart samhälle anser regeringen att det är viktigt att minskad klimatpåverkan eftersträvas och att klimatförändringarna beaktas i den fysiska planeringen”.

IVA har i rapporten Klimatpåverkan i byggprocessen visat att klimatpåverkan från byggprocessen utgör en väsentlig del av byggnadens hela livslängd https://www.iva.se/publicerat/klimatpaverkan-fran-byggprocessen/ . Detta är något som bör uppmärksammas mer och där politiken kan göra skillnad. Exempelvis kan en förenklad klimatdeklaration, baserad på livscykelanalys, bli ett kriterium vid upphandling av byggnader.

Regeringen har tillsatt en samordnare som lyfter fram möjligheten att öka bostadsproduktionen genom ökat industriellt byggande. Detta skulle även kunna gynna träbyggnation och fler arbetstillfällen i glesbygd. 

I vårpropositionen beskrivs ett system med reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, ett förslag som nu är ute på remiss. Detta är ett förslag som IVA stöder eftersom det skulle premiera biodrivmedel från svensk skogsråvara.

IVA gläds åt det tydliga fokuset på klimat och cirkulär ekonomi inom flera områden. Samtidigt saknas sammankoppling mellan dem och ett övergripande systemperspektiv. Även en tydlig koppling till näringslivets förutsättningar behövs, för att stärka näringslivets incitament och konkurrenskraft. 

I den nya Miljöbilagan nämns att regeringen har gett Vinnova i uppdrag att genomföra insatser för att stärka förutsättningarna för cirkulär ekonomi. Sedan tidigare har momsen sänkt för mindre reparation av cyklar, skor, kläder med mera. Detta är frågor som behandlats inom ramen för IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller.

Regeringen föreslår i vårpropositionen en ökning på 101 miljoner kronor för arbete med det Nationella innovationsrådet och genomförandet av Nyindustrialiseringsstrategin för Sverige – Smart industri. Både innovation och smart industri är centrala frågor för IVA.

Tidigare har regeringen aviserat satsningar för att stimulera innovation och entreprenörskap. Det är satsningar i rätt riktning men för otydligt, komplicerat och för lite – där hoppas IVA att det kommer mer.

Regeringen vill se över asylsökandes möjlighet att arbeta under asylprocessen. Då IVA genom programmen Tekniksprånget och Jobbsprånget visat att praktik är en framgångsrik väg för inträde till arbetsmarknaden hoppas vi att även praktik möjliggörs. Vårpropositionen belyser också att nyanlända kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är lågt. I Jobbsprånget är 40 procent av praktikanterna kvinnor. Regeringen påpekar att nyanlända snabbare behöver tillträde till arbetsmarknaden. I propositionen ges exempel på att avsaknad av jobbnätverk, valideringsprocessen av utbildning och språkutmaningen tar tid. Samtliga faktorer underlättas med hjälp av deltagande i praktik, likt Jobbsprånget.

Regeringen ökar anslaget till medverkan i internationella forskningsinfrastrukturer med 71 miljoner kronor, vilket är positivt om än marginellt.