Hållbar vattenförsörjning målet för ny IVA-satsning

Blir rent vatten i Sverige en begränsad resurs? Vilka konsekvenser får klimatförändringarna och hur ska växande städer klara vattenförsörjningen? Ett nytt IVA-projekt ska räta ut frågetecknen.

Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet, är ordförande i styrgruppen för det nya projektet ”Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat”.

– Vi ska leverera råd och förslag men avgränsar arbetet till Sverige och sötvatten, sa han när projektet lanserades vid ett välbesökt seminarium. Förslagen kommer att beröra rikspolitik, regelverk, kommuner och företag med stor vattenkonsumtion.

 I tre arbetsgrupper finns företrädare för näringsliv, akademi, politik och organisationer. I den arbetsgrupp som ska rikta in sig på kretslopp och förvaltning av vatten är Kenneth M. Persson, professor vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten, ordförande.

– Hittills har kvaliteten på vattnet varit i fokus. Nu börjar fler inse att också kvantitet är viktigt. Forskning om vatten pågår på flera lärosäten. Jag hoppas att vi, bland mycket annat, ska kunna samla den kunskapen, sa han.

Konsekvenser av allt större variationer i nederbörd och klimatförändringar är temat för den arbetsgrupp där Georgia Destouni professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet är ordförande.

 – Vi ska ta reda på hur FN:s klimatmodeller kan tillämpas på lokala vattenförhållanden. Det skulle vara användbart exempelvis inom stadsplanering. Det är även viktigt att reda ut om det finns konflikter i hållbarhetsmålen för klimat och vatten, sa hon och hoppades att projektet också ska leda till att en bestående plattform etableras där olika aktörer möts.

Ytterligare ett av projektets fokusområden, vattenförsörjning i växande städer och samhällen, ska också det granskas av en arbetsgrupp. Gunnar Söderholm, jurist och tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholm är ordförande. Han påpekade att det gällande vattendirektivet påverkar allt byggande, men också att regelverket har brister.

– Jag hoppas att vi kan hitta modeller som gör det enklare för kommuner och att förslagen blir konkreta, sa han.

Även om vattensituationen i Sverige är tillfredställande, jämfört med många andra länder, så saknas inte problem. Exempelvis använder byggföretag färskvatten som ska vara rent efter användning. Men reglerna för hur det ska gå till varierar mellan kommunerna. Infrastrukturen, ledningar och reningsverk, behöver förnyas, men det finns ett gap mellan behov och finansiering. Mer teknik och insatser för att ta hand om näringsämnen, som fosfor och kväve, i avloppsvatten är också nödvändig.

På Regeringskansliet har generaldirektör Ulla Sandborgh uppdraget att samordna regeringens initiativ för näringslivets hushållning med vatten. Frågor om myndigheters roller när det gäller vattenförsörjning hör, liksom lagstiftning, till hennes uppgifter.

– Från projektet hoppas jag att få konkreta förslag som jag kan gå vidare med till regeringen, sa hon. 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53