Helen Dannetun, Johan Schück, Peter Wallenberg Jr, Johnny Alvarsson, Anna-Karin Tornberg och tio ytterligare invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 15 nya akademiledamöter. Bland invalen märktes exempelvis Linköpings universitets rektor Helen Dannetun, ekonomijournalisten Johan Schück, Peter Wallenberg Jr, Indutrades vd Johnny Alvarsson och matematikprofessorn Anna-Karin Tornberg. (Foto Kennet Ruona (Erik Serrano), Jann Lipka (Anna-Karin Tornberg) m.fl.)

– Denna höst har IVA nöjet att presentera 15 nya inval, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Såväl toppnamn inom företagsvärlden som internationellt erkända forskare finns bland de nya ledamöter som vi nu välkomnar. IVA befäster därmed sin ställning som viktig samlingspunkt för akademi, näringsliv och övrigt samhälle.
 

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 19 november 2015:

Sven Mattisson, född 1955, väljs in i IVAs avdelning för elektroteknik. Mattisson doktorerade 1986 i tillämpad elektronik vid Lunds universitet, där han idag är adjungerad professor. Han har sedan kombinerat universitetsverksamheten med olika roller på Ericsson, och är idag senior expert på företaget. Under tiden på Ericsson har Mattisson gjort stora insatser på elektronikområdet, bland annat som en av två upphovsmän till den världsomspännande radiostandarden Bluetooth. Han har också haft stort inflytande på utvecklingen av Ericssons mobilradioterminaler och beviljats flera patent. Han har gjort stora insatser för samarbetet industri – universitet.

Carina Håkansson, född 1961, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Håkansson avlade jägmästarexamen 1990, blev trainee vid Stora Enso Skog (SES) i Torsby, och utnämndes redan efter drygt ett år till informationschef vid företaget i Falun. Håkansson var sedan biträdande skogsförvaltare vid SES, varpå hon utsågs till chef för SES skogsförvaltning i Mora. 2004 utsågs hon till vd för SES. Efter fem år valde Håkansson att byta bransch för att bli VD och koncernchef i Dala Kraft AB. 2013 rekryterades hon som vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Håkansson har genom åren haft en rad styrelseuppdrag. 2011 förlänades hon med Föreningen Skogens utmärkelse ”Guldkvisten”.

Erik Serrano, född 1968, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Efter civilingenjörsexamen vid Lunds tekniska högskola doktorerade Serrano vid Lunds universitet 2001. 2003-2006 delade han sin tid mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds universitet. 2007-2014 var han den förste innehavaren av Linnéprofessuren vid Linnéuniversitetet, en professur som inrättades bland annat för att ska fördjupa samarbetet mellan universitetet, sågverksindustrin och trähusindustrin. Serrano ledde också under några år CBBT (Centrum för Byggande och Boende i Trä) i Växjö. Idag är han professor i byggnadsmekanik vid Lunds universitet, med särskilt fokus på med fokus på hållfasthetsberäkningar och brottegenskaper hos trä, träkonstruktioner och limmade förband.

Helen Dannetun, född 1957, väljs in i IVAs avdelning för utbildning och forskning. Hon avlade civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik 1980 vid Linköpings universitet, där hon sedan disputerade 1987. Dannetun utnämndes sedan till universitetslektor, 2002 professor i fysik, prefekt för storinstitutionen för fysik, biologi och kemi (IFM) och dekanus för Tekniska högskolan 2004 och är idag sedan 2011 rektor för Linköpings universitet. Dannetun är engagerad i forskningspolitik i Sverige och internationellt. 1994 fick hon teknologkåren Linteks undervisningspris. Hon är sedan 2013 ordförande och språkrör för ECIU, European Consortium of Innovative Universities. Hon är sedan i år ordförande i SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Peter Wallenberg Jr, född 1959, väljs in i IVAs avdelning för utbildning och forskning. Han avlade Bachelor of Science-utbildning i Business Administration 1983 vid University of Denver, USA. Han arbetade sedan med affärsutveckling vid SAS International Hotels i Oslo och marknadsföring på Grand Hôtel i Stockholm. 1993 blev Wallenberg vd för Grand Hôtel är nu styrelseordförande för Grand Group AB. Han är också ledamot i styrelserna för Aleris, Atlas Copco, Scania och EQT. Han är en centralperson för Wallenbergstiftelsernas stöd till svensk forskning och utbildning (cirka två miljarder årligen) och för Wallenberg Academy Fellows, som genomförs i samarbete med IVA och KVA. Peter Wallenberg Jr blev 2005 vice ordförande och i år ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Johan Schück, född 1951, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Efter civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm arbetade Johan Schück bland annat hos Näringsombudsmannen och vid Statskontoret innan han mellan 1981 och 1990 var ledarskribent, först vid Expressen och därefter Dagens Nyheter. Sedan 1990 är han samhällsekonomisk krönikör vid DN.

Lars Andersson, född 1956, väljs in i IVAs avdelning för kemiteknik. Han är civilingenjör och teknologie licentiat från Chalmers. Efter examen började han arbeta vid Berol Nobels FoU-enhet och blev senare chef för forskning om cellulosaderivat. Han övergick sedan till marknad och försäljning och har sedan 15 år tillbaka varit ansvarig för ett antal globala affärer vid AkzoNobel. Sedan ett par år är Lars ansvarig för Performance Chemicals inom AkzoNobel, en global verksamhet med huvudkontor och FoU i Sverige. Han är även direktör för Nordenregionen med ansvar för hela AkzoNobels verksamhet i Norden. Han har initierat ett vetenskapligt råd till företaget med forskare från USA, Kina och Sverige. Lars Andersson är medlem av institutionsrådet för Kemi och Kemiteknik på Chalmers.

Pär Åhlström, född 1965, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Åhlström blev civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) 1993 och doktorerade där 1997. 2002-2007 var han professor i operations management vid Chalmers. Sedan 2007 är han innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi vid HHS. Han är också utbildningschef där. Åhlströms forskning berör verksamhetsutveckling i vid bemärkelse, särskilt managementfilosofin ”lean”, ett område inom vilket han har skrivit flera bästsäljande böcker. Han har vunnit flera utmärkelser som lärare. 2006-2012 satt han i styrelsen för European Operations Management Association.

Johnny Alvarsson, född 1950, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Alvarsson är civilingenjör i Industriell ekonomi från Linköpings universitet. Han har varit vd för tre olika börsbolag med stark tillväxt. 2001-2004 var han vd i Elektronikgruppen, 1988-2000 satt han som vd för Zeteco AB och under åren 1975–1987 innehade han olika chefsbefattningar inom Ericsson. Sedan 2004 är Alvarsson vd för Indutrade. Sedan hans tillträde har över hundra familjeföretag förvärvats med inriktning att behålla och utveckla dem. Verksamheten har också internationaliserats och omvandlats till en koncern med 40 procent egna produkter, utveckling och produktion.

Johan Malmquist, född 1961, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 1985-1989 var han anställd vid Electrolux Storkök i Alingsås och Manchester. 1990 tillträdde han som dotterbolagschef vid Getinge i Frankrike, och blev sedan affärsområdeschef. 1997-2015 var han vd och koncernchef för företaget. Idag är han styrelseledamot i Mölnlycke Healthcare AB, Stiftelsen Chalmers Högskola samt Elekta AB. Getinge har under Johan Malmquists ledning utvecklats till en världsledande koncern inom flera medicinteknikområden. Malmquist utsågs till Årets Ledare 2011 och fick 2012 H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken i högblått band för sina insatser för svenskt näringsliv.

Anna Dubois, född 1962, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Hon är civilingenjör från Chalmers och disputerade där år 1994. Dubois var sedan postdoktoral forskare vid Lancaster University i Storbritannien. Hon utnämndes 2007 till professor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, där hon också varit prefekt. 2007-2010 var Dubois vicerektor för Chalmers. Sedan 2010 är hon ansvarig för Chalmers styrkeområde Transport. Hon tillhör också de internationellt mest citerade svenska forskarna inom sitt forskningsfält, industriell marknadsföring och inköp. Dubois har tidigare haft styrelseuppdrag inom Elof Hanssonkoncernen och är för närvarande styrelsemedlem i Lindholmen Science Park AB.

Fredrik Bäckhed, född 1973, väljs in i IVAs avdelning för bioteknik. Bäckhed tog sin doktorsexamen 2002 vid Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum (MTC), Karolinska Institutet. Idag är han välrenommerad forskare och professor och föreståndare på Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet. Bäckhed har fått Göran Gustafssons pris i Medicin, Europeiska forskningsstiftelsen (ERC) Consolidator Award, Prins Daniels anslag för unga lovande forskare och DuPont Young Professor Award. Han är också ledamot i Sveriges unga akademi. Han har varit med och grundat två bolag: Metabogen AB och ProPrev AB. Bäckhed har även ett antal patent.

Mikael Eriksson, född 1945, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Han tog en kandidatexamen i fysik vid Lunds universitet och disputerade 1976 vid KTH. 1981 blev Eriksson docent i fysik i Lund, 1982 professor i acceleratorteknik vid KTH och 1983 professor i acceleratorfysik i Lund, där han är än idag. Han är också maskinchef vid MAX-laboratorierna där, och har under fyra decennier stått bakom samtliga generationer synkrotronljuskällor som byggts i Lund, från MAX I till MAX IV. MAX IV blir världens första hårdröntgenkälla baserad på det nya konceptet och flera anläggningar världen över inspireras av Erikssons koncept. Mikael Eriksson fick i år IVAs Guldmedalj för sin gärning och har tidigare bland annat fått KTHs Stora pris på 1 miljon kronor 2011.

Anna-Karin Tornberg, född 1971, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Hon studerade teknisk fysik vid Uppsala universitet från 1991 och disputerade efter fem år vid New York University vid KTH 2000. Hon är idag professor i numerisk analys vid KTH, och forskar bland annat om algoritmer för att lösa differentialekvationer, med tillämpning inom strömningsmekanik med mera. Tornberg medverkar i det KTH-baserade Linné Flow Centre för studier av fluiders rörelse; ett av de ”centers of excellence” som etablerades 2007. Tornberg är också aktiv inom Swedish e-Science Research Center (SeRC). År 2010 invaldes hon i Kungl. Vetenskapsakademiens matematiska klass. Anna-Karin Tornberg har bland annat fått Göran Gustafssons Stiftelses pris i matematik 2014.

Chunyuan Gu, född 1958, väljs in som utländsk ledamot i IVA. Han har examen i maskinteknik från Jiao Tong-universitetet i Shanghai och disputerade vid KTH i gasdynamik 1987, där han sedan var forskningsingenjör i två år. 1989-2005 arbetade Gu med forskning och utveckling inom ABB Corporate Research. 2004-2005 blev han Technology Manager inom ABB Robotics Sweden och fick sedan utveckla ABBs verksamhet i Kina, först som ansvarig för Robotics Global R&D Center och sedan som Vice President för Global Technology inom ABB Robotic Automation. Gu är sedan januari 2014 Senior Vice President, ABB Group och vd och styrelseordförande för ABB Limited China. Under hans ledning fick företaget utmärkelsen "2014 China 100 Best Employers of College Graduates". Han är medlem i EUs Advisory Council och styrelseledamot i Svenska handelskammaren i Kina.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42