Helhetsgrepp skapar attraktiva städer

Visioner för framtidens stad finns. Men fortfarande planerar och bygger många för bilsamhället.

Städer behöver utvecklas i sina regionala sammanhang. De ska också byggas in mot stadskärnorna, förtätas, istället för att glesas ut. Men samtidigt är skydd av grönområden nödvändigt. Mötesplatser för människor behövs liksom smarta system för el, vatten och avlopp. Den digitala infrastrukturen är väsentlig för mobilitet och arbete. Ökat kretsloppstänkande får konsekvenser för städerna.

Detta konstaterar en arbetsgrupp i IVA-projektet Framtidens goda stad. Arbetsgruppen påpekar också att visionära bilder av framtidens städer är ett måste och att det nuvarande planeringssystemet måste förändras så att det stöder förverkligandet av dessa.

– Helhetssyn och att sätta människan i centrum har varit viktigt för oss, sa professor Ulf Ranhagen vid ett seminarium där arbetsgruppens rapport presenterades.

Han framhöll också att även mindre städer och orter och landsbygden varit föremål för gruppens tankemöda.

– Även små orter, som Gnesta, mår bra av förtätning. Men att bygga hus bara för bostäder gör att man tappar möjligheter att skapa arbetsplatser i närområdet.

Jonas Sundberg, adjungerad professor vid Blekinge tekniska högskola påpekade att den bild som Stockholm visar upp för år 2030 är bilfri. Och nya transportlösningar finns. Allt fler cyklar, med hjälp av el eller av egen kraft, och exempelvis enhjulingar syns på gatorna.

– Men man pratar fortfarande om förbifart för bilar och om tunnelbanor. Planeringsarbetet är traditionellt. Man bygger något. Det som byggs är något annat än det man pratar om, sa han.

Dessutom måste den digitala infrastrukturen, ansåg han, behandlas som lika viktig som annan infrastruktur. Den möjliggör mobilitet.

Tillståndet för den traditionella infrastrukturen, med rör och ledningar är i dåligt skick. Det ansåg Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på Rise.

– Smarta och integrerade försörjningssystem för bland annat el och vatten är väsentliga i framtidens städer. Med hjälp av ny teknik måste vi ta reda 

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53