Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har inbjudits att yttra sig över nämnda material och vill härmed framföra följande.

IVA har under lång tid verkat för ökad autonomi för våra lärosäten. Detta då vi tror att ett ökat oberoende skulle kunna ge ökade möjligheter för samverkan med det omgivande samhället, samt att ökad flexibilitet generellt skulle gynna utvecklingen av sektorn. Vi har med stort intresse läst promemorian.

I linje med IVAs tidigare ställningstaganden i denna fråga (remissvar SOU 2008:104 samt kommentar till PM från Utbildningsdepartementet inför autonomipropositionen) delar vi uppfattningen om att en ökad autonomi och självbestämmande är en strategiskt viktig fråga för utvecklingen av universitets- och högskolesektorn och dess samverkan med det omgivande samhället. Det nu föreliggande förslaget måste dock betraktas som bristfälligt underbyggt och innehåller en rad frågetecken.

IVA avstyrker därför förslaget i dess nuvarande form.


Läs remissvaret