Höjda maxlaster för vägtransporter skulle göra både skogs- och jordbruk mer energieffektiva

Effektiva transporter är nyckeln för att minska energiförbrukningen inom såväl skogs- som jordbruk. Ökade maxlaster och fordonslängder skulle kunna ge en minskning med upp till 20 procent av både energiförbrukningen och kostnader och utan ökat vägslitage. Att påskynda ändring i regelverket är angeläget understryker IVA i en färsk rapport.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släpper idag en rapport om energieffektivisering av skogs- och jordbruket. Sektorn är energiintensiv och cirka 20 procent av produktionskostnaden utgörs av energikostnader, till allra största delen från drivmedel för arbetsmaskiner och transporter.

Visionen är 50 procent effektivare energianvändning till år 2050, en vision som bedöms möjlig att uppnå med hjälp av både rätt styrmedel och ny teknik.
Ett viktigt område för att kunna uppnå dessa besparingsmål är högkapacitetsfordon för effektivare transporter. Frågorna har i flera år beretts inom Trafikverket och Transportstyrelsen. Sedan 2009 genomförs på dispens flera demonstrationsprojekt i full skala med tyngre och längre fordon för timmertransporter. Finland har under hösten 2013 genomfört en höjning av bruttovikten från 60 till 76 ton för timmertransporter. Nu är det hög tid även för Sverige att ändra regelverken.

Dessutom behövs mer forskning om hur arbetsmaskiner inom både skogs- och jordbruk kan göras mer energieffektiva. Idag förbrukas alltför mycket energi till inbromsningar.

Rapporten betonar vikten av fördjupade studier av vad som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt mest effektivt utnyttjande av bioråvaror:
- Skogs- och jordbruken är små sektorer, men stora och viktiga för Sveriges totala energianvändning och systemsamspelen är viktiga, säger Stina Blombäck, ordförande i arbetsgruppen Skogs- och jordbruk inom IVA-projektet Ett energieffektivt samhälle.

Läs rapporten