Hur når man en ökad profesionell nytta från forskningen och andra kunskapsbaserade organisationer?

IVA anlitade under 2011 konsultföretaget Kontigo för en studie av ett antal organisationer som hade det gemensamt att man eftersträvade just ett sådant nyttiggörande av samhällsforskningen och dess resultat. Syftet var att närmare analysera och kartlägga organisationerna när det gäller frågor som styrning och oberoende, vetenskaplig förankring samt resultat och tillämpning.

De organisationer som studerades var främst myndigheter (eller myndighetsliknande organisationer) inrättade för att ta fram ett vetenskapligt kunskapsunderlag för politiskt beslutsfattande eller annan praktisk tillämpning, såsom Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning, Institutet för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Institutet för framtidsstudier. Även andra typer av organisationer, såsom Institutet för Samhälle, opinion och media inom Göteborgs universitet ingick dock i analysen.

Kontigo utgick i analysen av organisationerna från statsvetaren Bo Rothsteins modell för hur legitimitet skapas och noterade då att utmaningen i hög grad handlar om att kombinera en hög vetenskaplig legitimitet med någon form av legitimitet som främjar användbarhet och praktisk nytta.

I de organisationer vi studerade kunde detta handla om det som Rothstein kallar professionell legitimitet, politisk legitimitet eller brukarlegitimitet. Vi såg också att det fanns ett antal andra frågor som föreföll att vara avgörande för organisationernas möjlighet att vara framgångsrika med sina uppgifter. Dessa var i flera fall mycket allmängiltiga.


Läs rapporten  Ladda ner PDF