Idag lanserar vi IVAs nya projekt Vägval för klimatet

Idag lanserar vi IVAs nya projekt Vägval för klimatet. Karin Byman, huvudprojektledare, svarar på fem frågor:
KarinByman_hemsida.jpg

Varför har IVA startat projektet Vägval för klimatet?

Teknikutvecklingen går snabbt framåt och förutsättningarna för att nå klimatmålen blir allt bättre. Men det finns också många fallgropar. Vi har startat projektet Vägval för klimatet för att bidra till en bättre förståelse för hur allt hänger ihop, så att vi undviker suboptimeringar och att klimatarbetet blir onödigt dyrt. Projektet bygger delvis vidare på resultaten från Vägval el där vi analyserade Sveriges framtida elförsörjning. 

Vad hoppas du att projektet ska åstadkomma?

Vi kommer ta fram konkreta handlingsalternativ för hur vi uppnår klimatmålen utan att det går ut över andra viktiga hållbarhetsmål. I förlängningen vill projektet bidra till att Sverige uppnår klimatmålen. 

Hur kommer projektet att jobba?

Projektet engagerar närmare 100 personer i olika arbetsgrupper, för att belysa möjligheterna att uppnå klimatmålen ur många olika perspektiv. Vi kommer löpande anordna seminarier och ge ut rapporter kring olika viktiga frågeställningar för att dela med oss av resultaten och engagera en bredare publik. 

När ska ni vara klara?

Projektet kommer att pågå i två år, så vi kommer vara klara vid årsskiftet 2019/2020.

Vem kan vara med?

Vi vill nå ut så brett som möjligt. I arbetsgrupperna finns representanter från akademien, näringslivet, myndigheter och olika intresseorganisationer. Dessutom har vi en referensgrupp med politiker från alla riksdagspartier. Alla våra seminarier är öppna så där är alla välkomna. 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08