IFG siktar på att nå fler

Ledarskapsprogrammet IFG fyller fyrtiofem och nysatsar för att nå fler. – Vi öppnar nu för ett nytt nomineringsförfarande till den här exklusiva gruppen forskningsledare, säger Maria Dollhopf, ansvarig för IFG. IVA tar nu dessutom emot intresseanmälningar löpande under året.
IFG-korea.jpg

Redan 1970 drog IVA igång det unika ledarskapsprogram­met för yngre chefer inom forskning och utveckling. Tan­ken bakom IFG är att utveckla nästa generation FoU-ledare inom företag, organisationer och myndigheter. Det sker ge­nom att femton personer från olika branscher, alla rekom­menderade av IVA-ledamöter, väljs ut för att under tre år ingå i IFG. Fem nya personer antas varje år.

Tillsammans sitter den här exklusiva gruppen på omfattande branschöverskri­dande kunskap och värdefull kompetens. Programmet bygger på kollegialt lärande: gruppen lär av varandra och varandras företag och organi­sationer.

Det sker i första hand genom korta studiebesök på varandras arbetsplatser och genom en, årlig, veckolång studieresa till ett land som är intressant ur forsknings-och innova­tionssynpunkt.

– För att IFG ska fungera är samman­sättningen av gruppen viktig. Tanken är att medlemmarna tillsammans ska ha en tvärvetenskaplig kompe­tens som täcker in en stor del av det svenska näringslivets bredd, säger Maria Dollhopf.

Ett led i det arbetet är att nu också bredda rekryteringen till IFG. Fler får möjlighet att nominera och det går utmärkt att anmäla sig själv.

En person som uppskattar värdet av kollegialt lärande är Mats Blomqvist på det lilla högteknikföretaget Optoskand i Mölndal. Bolaget som har nästan 80 medarbetare, var fjärde är akademiker, utvecklar komponenter till lasersystem för skärande bearbetning. Han var medlem av IFG åren 2012–2014.

– Det var tre lärorika år. Jag fick tillfälle att besöka och se in­dustrier jag inte kände till, möta driftiga personer och bli del av ett fantastiskt nätverk som bubblade av frågor, säger han.

Mats Blomqvist uppskattade till exempel mycket att se hur storföretag jobbade med ”lean”.

– Det var nyttigt att se att frågeställningarna och diskus­sionerna liknade våra egna, säger han.

För Helena Malmqvist, som jobbar med samverkansfrågor på ABB, var det viktigaste det nätverk hon byggde mot aka­demi och myndigheter.

– Vi hade många bra diskus­sioner om svensk forskningspo­litik och samverkan, säger hon.

När hon tog emot hemma i Västerås var det ABB:s avance­rade labb och karriärvägar för tekniska experter som intres­serade kollegorna.

– Det blev en lång dragning och många frågor om hur vi organiserar karriärer utan att experter och forskare behö­ver bli chefer, säger Helena Malmqvist.

{Facts box}


Läs mer om IFG 

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28