Immateriella rättigheter och ekonomiska incitament

Med immaterialrätt avses lagar och normerande rättsfall som bestämmer vilket skydd som olika former av intellektuellt arbete ska ges. Sådant intellektuellt arbete hänvisar till skapelser i ”sinnet” till skillnad från fysiska skapelser. Det kan handla om uppfinningar, romaner, målningar, symboler, namn, bilder eller grafiska framställningar inom näringslivsverksamhet.

Själva rättsområdet immaterialrätt delas upp i industriell äganderätt, i form av patent, designskydd och varumärkesskydd, samt i litterär och konstnärlig äganderätt, i form av upphovsrätt. Denna skrift behandlar främst patent respektive upphovsrätt, eftersom dessa båda följer samma ekonomiska teori. I en bilaga tas varumärken och mönsterskydd upp.

Det finns viktiga skillnader mellan patent och upphovsrätt. Till exempel är uppfinningar svårare att definiera än konstnärliga verk. Det krävs därför omfattande utredningar innan patent godkänns, vilket är kostsamt.

Upphovsrätten skyddar dessutom automatiskt konstnärliga verk, men inte själva idén, bara hur den uttrycks. Upphovsrätten ger därför å sin sida ett betydligt smalare skydd än patent. Det är staten som genom lagstiftning erbjuder exklusiva immateriella rättigheter (patent och upphovsrätt) som är begränsade i tid och rum till upphovsmän. Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta.


Läs rapporten  Ladda ner PDF