"Mer kunskap om indirekta klimateffekter behövs"

Förutom klimatfrågan är biologisk mångfald och  resursanvändning de framtida utmaningar inom miljöområdet för elsystemet. Det visar en analys som Vägval el genomfört.
Birgitta Resvik-1200px.jpg

Arbetsgruppen för klimat och miljö inom projektet Vägval el har genomfört en analys för att belysa de huvudsakliga utmaningarna för klimatet och miljön i framtidens elsystem. Analysen presenteras i rapporten Framtidens el – så påverkas klimat och miljö som lanseras 19 april.

Elsystemet använder resurser som sällsynta jordartsmetaller, andra metaller och uran. Det kan handlar om vindkraft, solceller eller kärnkraftverk. Ur miljösynpunkt att det viktigt att bedöma om omhändertagande kan ske genom återvinning eller om resursen förbrukas. Samtidigt sker det en snabb teknisk utveckling och förmodligen kommer till exempel sällsynta jordartsmetaller i vindkraftverk att ersättas med annat material, när kostnaden blir för hög.

- Som i all annan verksamhet ser vi det som självklart att elsystemet också är en del av den cirkulära ekonomin, säger Birgitta Resvik

Sverige har idag ett i princip koldioxidfritt elsystem. Däremot sker  indirekta växthusgasutsläpp i byggfasen av ny elproduktion, vid utvinning och transporter av bränslen och vid produktion av till exempel solceller när de tillverkas i länder med fossila bränslen. Hur stora de indirekta växthusgasutsläppen blir beror på hur snabbt de fossila bränslena kommer att ersättas vid dessa verksamheter och utvecklingen av elsystemet i andra länder.

- Vi talar om ett fossilfritt elsystem 2050 med det är inte helt utan klimatpåverkan. Vi har nämligen indirekta effekter som är viktiga att få mer kunskap om och förstå, säger Birgitta Resvik, ordförande för Arbetsgruppen för klimat och miljö.

Temperaturökningen på norra hemisfären på grund av klimatförändringarna beräknas blir kraftigare än på global nivå och temperaturen kan öka med två till sex grader i Sverige. Denna temperaturhöjning kan bli en av de viktigaste orsakerna till förluster av biologisk mångfald och förändringar av ekosystemet.

Samtidigt ger denna temperaturökning ett minskat uppvärmningsbehov i bostäder och lokaler, samt en ökad nederbörd. Och det ger förutsättningar för ökad vattenkraftsproduktion och en ökad tillväxt av biomassa. Dessa aspekter har självklart viss bäring på elsystemets utveckling.