Industriell symbios och återvinning i fokus

Under en intensiv eftermiddag stod industriell symbios och återvinning i fokus på IVA. Genom föreläsningar av experterna Emma Dalväg, Pär Larshans och Mats Eklund - samt en workshop med ett hundratal personer - stakades vägar mot ett mer cirkulärt samhälle ut.

 Emma Dalväg, hållbarhetskonsult vid företaget Coest, pratade om Win Win Gothenburg Sustainability Award, som i år delades ut till den framgångsrika danska parken för industriell symbios Kalundborg. Hon tog även upp Sotenäs och Helsingborg som kommuner som kommit att lyckas med industriell symbios, och företaget British Sugar som ett bra företagsexempel. En nyckelfaktor för att lyckas med industriell symbios, ansåg Emma Dalväg, är att det finns ett ledarskap som driver vidare frågan även när andra saknar tid eller resurser.

Mats Eklund, professor, Linköpings universitet, talade på temat "Barriärer och möjliggörare – vad får industriell symbios att hända?". Han tog upp vikten av att inte behandla olika problem separat utan att använda en samlad approach. Systemgränserna suddas alltmer ut i det globala och digitala samhället, och miljö och klimat är välkända systemöverskridande frågor. Som specifikt lyckat exempel på industriell symbios nämnde Eklund Elleholms tomater, Sveriges mest klimateffektiva tomatproduktion. Genom värme från Södra Cells massabruk och koldioxid från lokal spritproduktion genererar produktionen endast 0,05 kg koldioxid per kilo tomater - 20 gånger bättre än genomsnittet.

Pär Larshans, hållbarhetsdirektör vid Ragn-Sells, tog upp det ohållbara i att vi tar ut 60 ton resurser per capita och år för att producera det vi konsumerar, medan vi annars mest fokuserar på att minska de 2,5 ton som genereras som avfall från hushåll och industri (exklusive gruvavfall). Ragn-Sells tacklar problemen bland annat genom engagemang i satsningen #ÄlskadeStad - där eltrailers hämtar varureturer i samlade leveranser, genom fosforåtervinning från avloppsslam och genom att föreläsa i bland annat FN om vikten av omställning till en cirkulär ekonomi.

Efter inspirationsföreläsningarna delades åhörarna upp i fem grupper utifrån tidigare angivet val. Sedan vidtog ett workshoparbete för att hitta vägar mot ökad återvinning och industriell symbios inom områdena plast, textil, livsmedel, mobilitet och lokalanvändning.

Delprojektet lokaler fokuserade på symbios i form möjliga matchningar mellan aktörer som skulle kunna dela lokaler och funktioner. Delprojektgruppen fördjupade insikterna om vad som kan vara framgångsrika matchningar och samband mellan dem och blev mer detaljerade i förslagen till rekommendationer till olika aktörer.

Livsmedelsgruppen tog ett viktigt steg mot delprojektets uppsatta mål: Att etablera en plattform och en nationell standard för att mäta och rapportera matsvinn i den svenska livsmedelskedjan. Ett drygt trettiotal representanter från olika led i kedjan fick ta ställning till ett första förslag till mätstandard. Syftet är under projekttiden hitta en lösning som inte bara acceptabel för alla aktörer i kedjan, utan som också kan skapa möjligheter till ökad resurseffektivitet, nya affärsmöjligheter och nya synergier mellan olika aktörer och led - såväl inom livsmedelskedjan som mot andra branscher.

För plastgruppen var workshopen viktig för att både undersöka industriell symbios för branschen och titta på kommande teknologier för kemisk återvinning. Det senare är intressant då det kan hantera blandade och förorenade plaster i återvinningssystemet. Kemisk återvinning kan ge jungfruliga plaster och är därmed viktigt i ett cirkulärt system. Däremot är det ingen enskild lösning utan mekanisk återvinning, som främst används idag, har en viktig roll även framåt och har fördelar som mindre energiförbrukning jämfört med kemisk.

Inom mobilitetsgruppen arbetade man bland annat med att medvetandegöra värdena av delningsekonomi för transport/mobilitet för att främja industriell symbios och återvinning för näringsliv, samhälle och miljö. Förslag togs fram kring hur transport/mobilitet kan optimeras för att främja industriell symbios och återvinning för små och medelstora företag.

Inom textilgruppen diskuterades bland annat skillnader i återvinningsstandarder mellan olika länder, och huruvida Sverige borde ansluta sig till dessa. Nya återvinningsmetoder är under framväxt, bland annat i regi av Wargön Innovation AB, men mycket återstår att göra.