Industriell symbios nytt framgångskoncept

Företag inom industriell symbios delar resurser, energi och avfall med varandra på sätt som gagnar varje enskilt företag. Därmed minskas respektive företags miljöpåverkan, konkurrenskraften stärks och lönsamheten ökar. Ett exempel är Kemira Kemis industripark i Helsingborg. Och även på andra håll i Helsingborg och Skåne spirar resurseffektiviteten.
Helsingborg_1200px.jpg

Redan när industriparken i Helsinborg startades, för över 100 år sedan, låg fokus på samhällsnära industrigrenar som skulle tillvarata restflöden. I dagsläget har synergierna i den så kallade Industry Park of Sweden ökat än mer, genom industriell symbios. Detta koncept handlar om att skapa innovativa resurssamarbeten som minskar både kostnader och miljöpåverkan. Det som är en rest- eller biprodukt för ett företag blir en värdefull resurs eller råvara hos ett annat.

En viktig del av den industriella symbiosen är energi. På industriparken, som är kopplad till kemiföretaget Kemira Kemi, ger de kemiska processerna från företagets svavelsyrafabrik upphov till lika mycket värme som ett kraftvärmeverk. Mycket värmeenergi används för elproduktion, men en hel del används även i andra processer i industriparken där värme behövs. Svavelsyraproduktionen ger heller inte upphov till koldioxidutsläpp, så värmeproduktionen är klimatneutral. Kemira Kemi levererar också fjärrvärme till Helsingborgs fjärrvärmenät.

Även infrastruktur såsom järnväg och hamn inne på industriparksområdet kan användas gemensamt av företagen i den industriella symbiosen. 2014 vann Kemira och industriparken i Helsingborg också energieffektiviseringspriset E-prize, tack vare det gemensamma tillvaratagandet och nyttjandet av företagens överskott.

Också i hållbarhetsmedvetna Helsingborg har företag och inkubatorer kring återanvändning av skrot, slagg och andra avfallsprodukter uppstått, såsom företagsinkubatorn Vera Park. Inkubatorn ligger i anslutning till renhållningsbolaget NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag. Och koncernen Stena (vars bolag Stena Metall är aktivt i insatsvarugruppen i IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller) har 125 anställda i Skåne och tar hand om en halv miljon ton material varje år.

I Skåne är sopor och samarbete kring avlagda resurser med andra ord riktigt hett.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42