Industristrategi med hållbarhetsfokus

I januari presenterade regeringen en strategi för nyindustrialisering, med syftet att göra Sverige mer attraktivt för investeringar, öka antalet högkvalificerade jobb och se till att svensk industri klarar den teknologiska utvecklingen. Strategin har fyra fokusområden, varav ett är hållbarhet. Nu ska den också förses med en handlingsplan.
Mikael_Damberg_1200px.jpg

I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, industrins betydelse för Sveriges ekonomi och välfärd. Om man inkluderar industrinära tjänster står industrin för en femtedel av Sveriges ekonomi och 77 procent av exportvärdet, och sysselsätter en miljon människor. Samtidigt ficksvensk industri en törn av finanskrisen, och Asiens konkurrenskraft väntas öka.

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi identifierar fyra utmaningar: digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Urbanisering och fortsatta miljöproblem ställer krav på återvinning, och efterfrågan på biobaserade varor och bränslen väntas öka i och med globala krav på utsläppsminskningar. Detta talar för att omställningen till en mer hållbar produktion och cirkulär ekonomi kommer skapa konkurrensfördelar, och att förutsättningar finns för ökad export av miljöteknik.

Enligt strategin kräver omställningen nya affärsmodeller som gynnar ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn genom hela livscykeln, samt tekniker för minskad transport, energi- och materialförbrukning. En handlingsplan med konkreta åtgärder kommer tas fas fram i linje med den nya strategin. Men redan i strategin nämns långsiktiga styrmedel, regulatoriska ramverk, forsknings- och utvecklingsinsatser samt upphandlingar som statens verktyg för omställningen. Likaså pekas fyra inriktningar för genomförandet ut. Dessa fokuserar på affärsmodeller som utgår från cirkulär ekonomi, potential hos nya digitala tekniker som främjar en cirkulär och fossilfri ekonomi, styrmedel och regelverk som gynnar resurssnål och miljövänlig produktion och hållbar råvaruförsörjning, samt utveckling och förbättring av tekniker för minskade utsläpp, högre miljöprestanda, energi- och resurseffektivitet samt återanvändnings- och återvinningsbarhet, och utfasning av särskilt farliga ämnen.

För närvarande åker näringsministern land och rike runt för att förankra strategin. Parallellt tas en handlingsplan fram som ska visa hur nyindustrialiseringsstrategin kan omsättas i konkret verklighet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42