Innovation som drivkraft - från forskning till nytta

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende SOU 2020:59.
remissvar-ny.jpg

IVA välkomnar utredningen som aktualiserar betydelsen av att forskning vid lärosätena blir tillgänglig för omgivande näringsliv och samhälle.

SOU 2020:59 sätter fokus på viktiga delar av ekosystemet som omger forskningens potential att omsättas till faktisk nytta och innovation. IVA ser det som ytterst betydelsefullt att regeringen tar ett övergripande ansvar, men betonar vikten av lärosäternas autonomi och kreativitet när det gäller att utveckla arbetssätt och rutiner för samverkan och nyttiggörandet i praktiken. IVA stödjer utredningens förslag för regelbunden uppföljning och utvädering av olika aspekter av nyttiggörandet.  

Utredningen väcker förhoppningar om att lärosätena ges förutsättningar och incitament att effektivt ta tillvara forskares kunskap och resultat, likaså att uppdraget blir mer tydligt. Detta är grunden till att bevara och öka Sveriges hållbara konkurrenskraft samt förmåga till innovation som en ledande kunskapsnation.

Läs hela remissvaret.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50