Innovationskraft Sverige

En större uppmärksamhet kring innovationer under de senaste åren har påverkat samhällsdebatten på ett konstruktivt sätt. Det har satt fokus på innovationers betydelse för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Uppmärksamheten har vidgat begreppet från enbart produktinnovationer till att också innefatta tjänster och affärsprocesser.

Den har fört fram behovet av innovationsstrategier som ett verktyg i en långsiktig innovationspolitik, och understrukit att innovationspolitiken visserligen har en viktig men begränsad påverkan på goda innovationsmiljöer. Den har också lyft fram entreprenörens centrala roll som motor för ekonomisk tillväxt.

Stark internationell ställning

Sverige tillhör tillsammans med Danmark, Finland och Tyskland gruppen Innovation Leaders i EUs årliga undersökning Innovation Scoreboard. Sveriges styrkor ligger i en kompetent och välutbildad arbetskraft och antalet varumärken registrerade i Europa.

Exporten av kunskapsintensiva tjänster utgör en styrka, liksom andelen små och medelstora företag med en stark intern innovationsverksamhet. Svagheter är för små investeringar i innovationsföretag samt det ekonomiska resultatet av satsningarna på innovation. Placeringen är också mindre framskjuten för områdena innovationer som bygger på nätverk och samarbete mellan företag och entreprenörer.

Förslag inom fyra områden

Innovationskraft Sverige har arbetat med fyra fokusområden och har inom ramen för dessa tagit fram förslag för ökad svensk innovationskraft. Vi menar att det behövs uppmärksamhet kring frågor som ledarskap och attityder till företagande.

Det krävs också handfasta åtgärder för att skapa förbättrade entreprenörsskatter, ökad autonomi för universitet och högskolor samt för att utnyttja den fulla potentialen i offentlig upphandling.


Läs rapporten  Ladda ner PDF