Innovationsplan Sverige

Ökad global konkurrens, miljöutmaningar, snabba teknikskiften, förändringar av de finansiella marknaderna samt en växande och åldrande befolkning gör att världen står inför stora utmaningar.

Sverige är idag ett av världens mest konkurrenskraftiga länder med god ekonomisk tillväxt och en statsbudget i balans. Men Sverige är också ett litet land med endast 9,5 miljoner invånare. Vi är starkt beroende av omvärlden, inte minst genom att utrikeshandeln är lika stor som Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Framväxande ekonomier förändrar balansen i världsekonomin. Samtidigt som USA och Europa har tillväxtproblem, växer ekonomierna i främst Asien snabbt. Därmed skapas nya konkurrensförhållanden på de globala marknaderna. Detta ställer stora krav på företag att ständigt öka sin produktivitet och innovationsförmåga. Att svenska företag lyckas med denna uppgift är en grundförutsättning för fler välbetalda jobb i Sverige, vilket i sin tur utvecklar Sveriges framtida välstånd.

Sverige har idag det största antalet storföretag per capita i världen. Dessa kommer att vara mycket viktiga även i framtiden. För att storföretagen ska växa krävs att de kan fortsätta förnya sig och får fortsatt goda förutsättningar för utveckling i Sverige. Men vi kan inte förlita oss på att de befintliga storföretagen ska stå för en ökning av sysselsättningen. Det krävs att också konkurrenskraften hos landets små och medelstora företag (SME) stärks, så att tillräckligt många av dessa blir storföretag i framtiden.

Sverige har ett högt tekniskt kunnande och en välutbildad arbetskraft. Vi satsar mycket på forskning. Men detta leder till alltför få nya jobb och företag. Idag startas det dessutom få nya företag med tillväxtambitioner i Sverige. Och de som finns växer inte tillräckligt. Idag finns många typer av organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Resultatet blir en splittrad bild: för många aktörer med kortsiktiga perspektiv samt insatser och resurser som inte samordnas. Det råder också brist på samordning mellan nationella aktörer vilket bidrar till denna situation.

Goda regelverk, makroekonomisk stabilitet och sunda statsfinanser är grundläggande men inte tillräckliga förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt. Tillväxten måste också innehålla förnyelse. Den måste bygga på innovation. Den måste ge företagsamma människor möjligheter att utveckla sina idéer genom ekonomiska villkor som stödjer företagande, nytänkande och utveckling.

Syftet med projektet Innovation för tillväxt är att bidra till förutsättningarna för att öka Sveriges innovationskraft. Ska Sverige lyckas behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för individerna; för innovatörerna och för entreprenörerna. Vi behöver utveckla en kultur som stimulerar till förnyelse, innovation och risktagande. Vi behöver en positiv attityd till entreprenörskap, vilket innebär att acceptera och dra lärdom från mindre lyckade satsningar samt förmågan att visa uppskattning för de lyckade. Och vi behöver förmedla denna attityd på ett kraftfullt sätt, inte minst i skola och högre utbildning.

Det gäller därför att föra en politik som genom att skapa dessa goda förutsättningar bidrar till att skapa ett effektivt innovationssystem. Hösten 2012 presenterar Alliansregeringen sitt förslag till en svensk innovationsstrategi. Vårt bidrag till det innovationspolitiska arbetet är ett inspel i form av en vision, förslag till konkreta åtgärder samt en arbetsprocess som kan skapa en kraftsamling kring innovation.


Läs rapporten  Ladda ner PDF