Intensiv workshop tog upp produkt- och systemdesign

Nyligen genomfördes den första workshopen i det nya IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, med ett 100-tal församlade deltagare inom arbetsgrupperna livsmedel, mobilitet, plast, lokaler och textil. Ett stort antal rekommendationer och slut
Designseminarium_ReCE.jpg

Workshopen genomfördes enligt det av bland annat IVA utvecklade formatet RIKA - Research, Idé, Koncept, Action - som bygger på högt tempo, kreativ idégenerering, rankning av inkomna förslag och handlingsplaner för arbetet framåt.

Från livsmedelsgruppen uttrycktes bland annat hur viktigt det är att hitta former för samarbeten med myndigheterna på området.

"Det är otroligt viktigt att fortsätta ha en dialog med myndigheterna, så att arbetet blir verklighetsförankrat. Men det händer så mycket också från branschhåll. Och vi måste fortsätta kartlägga vilka som arbetar med dessa frågor, för att kunna bjuda in rätt aktörer", säger arbetsgruppsordföranden Anna-Karin Modin Edman, Arla.

Från mobilitetsgruppen konstaterades att resurseffektiv mobilitet inte bara kräver att produkter designas för en hög nyttjandegrad och lång livslängd. Hela systemet måste dessutom designas utifrån ett resurseffektivt perspektiv. Det inbegriper bland annat smidiga övergångar mellan olika transportslag (inklusive "the last mile"), öppna, digitala planeringsverktyg och en adaptiv infrastruktur. Dessutom logistiksystem som optimerar godstransportbehovet för både privatpersoner och företag.

Inom plastgruppen fokuserade designworkshopen dels på utformning av marknaden för återvunnen plast, som är en prioriterad frågeställning inom delprojektet, och dels på materialval och produktdesign. Genom detta fokus fångades en bredd av frågor upp som är viktiga för att utveckla kapaciteten i återvinningssystemet och därmed marknaden för återvunnen plast. Den handlingsplan som blev högst prioriterad var marknaden och värdet i livsmedelsförpackningar, vilket tillsammans med andra frågor kommer utredas framåt i delprojektet.

Från lokalgruppen listades bland annat som viktigt matchning mellan aktörer som kan dela lokaler. Gruppen vill också få fram data kring delning, men idag är det dessvärre inte så mycket fokus på mätning av delning av lokaler - trots den stora potentialen. För att få fler att dela lokaler listades ett antal framgångsfaktorer, såsom att ta fram konkreta rekommendationer till relevanta aktörer, att diskutera hur policy behöver förändras och hur det behöver tydliggöras och synliggöras på ett evidensbaserat sätt vad delning av lokaler går ut på och hur detta direkt kopplar till ökad resurseffektivitet.

Slutligen från textilgruppen kom insikten om att ingen egentlig kartläggning gjorts tidigare över textilsvinnet i Sverige, och att projektets pågående arbete därmed är väldigt värdefullt. Branschen tog även upp att man ville öka cirkulariteten på området, men att man även måste ta i beaktning den pågående och kommande tekniska utvecklingen, så att man inte "skjuter över målet". Man vill även titta närmare på kommunikation gentemot konsumenter, inte minst genom nära kontakt med Naturvårdsverkets initiativ på detta område. Annars är många företag inom textilsektorn avvaktande kring proaktiv hållbarhetskommunikation, eftersom de negativa aspekterna kring textilproduktion annars ofta tas upp ändå, trots goda intentioner att visa på de resurseffektivitetsåtgärder som pågår.

En mycket positiv signal från de samlade företagen inom textilgruppen var att de var beredda att lägga åt sidan konkurrenstänkande till förmån för att förbättra arbetet för ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Nästa workshop inom projektet kommer att äga rum från lunchtid till sen eftermiddag, måndagen den 10 september 2018.