Nya ledamöter 2020

Nedanstående ledamöter valdes in vid Akademisammankomsten den 1 december 2020. Det är respektive avdelning som föreslår vilka nya ledamöter som ska väljas in. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ Akademisammankomsten som beslutar om invalen.

IVAs avdelning Maskinteknik

Jonas Gustavsson är verkställande direktör och koncernchef för Afry (fd ÅF-Pöyry)
Han är civilingenjör från Luleå tekniska högskola och har haft ledande befattningar på ABB, Bombardier, BRP-Rotax i Österrike samt Sandvik. Där ingick Jonas Gustavsson, under sju år, i Sandviks koncernledning. Under sin tid på Sandvik ansvarade han bland annat för två affärsområden. Jonas Gustavsson är även vice ordförande i Teknikföretagens styrelse och 2018 utsågs han till Årets alumn vid Luleå tekniska universitet.

Håkan Buskhe är sedan februari 2020 verkställande direktör för Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM AB.
Håkan Buskhe är civilingenjör och teknisk licentiat från Chalmers tekniska högskola. Han har gedigen erfarenhet från flera branscher bland annat från transportföretaget Schenker och energikoncernen Eon. Håkan Buskhe har varit chef för försvarskoncernen Saab. Han är ledamot i flera styrelser bland andra SKFs och Stora Ensos.

Cecilia Larsson är produktutvecklingschef på Saab Kockums med verksamhet i Malmö, Karlskrona och Helsingborg. Hon är även platschef för Kockums huvudkontor i Malmö. Cecilia Larsson är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola. Hon har innehaft flera ledande befattningar inom bilindustrin med 20 års erfarenhet från produktutveckling på Volvo Cars. På Volvo var hon bland annat ansvarig för Volvo Cars säkerhetscentrum samt utvecklingschef för Kaross, Interiör och Exteriör för samtliga modellerna globalt. Hon är engagerad i bland annat organisationen Ingenjörer utan gränser.

IVAs avdelning Elektroteknik

Sonja Berlijn är fram till sommaren 2021 forskningsdirektör på norska Statnett. I februari 2021 blir hon, först på halvtid, chef för skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) på Kungl. Tekniska högskolan. I april övergår tjänsten till heltid. Sonja Berlijn blir även professor i elektroteknik vid samma lärosäte. Sonja Berlijn är ledamot i flera styrelser, bland andra ENERGI21 som ger råd till Norges regering. Sonja Berlijn är Master of Business från Melbourne University och har doktorerat i elektroteknik vid Technische Universität Graz i Österrike.

Björn Ekelund är forskningsdirektör på Ericsson men har också haft ledande positioner inom produktutveckling, marknadsföring och strategi. Vid sidan om sin roll på Ericsson är han ledamot i styrelserna för L.M. Ericssons forskningsstiftelse, Skånes Forsknings- och Innovationsråd samt ett flertal nationella program som AI Sweden och Produktion 2030. Han är tillika styrelseordförande för Mobile Heights, ett av Sveriges största IKT-kluster.
Björn Ekelund är civilingenjör och teknologie licentiat från Lunds universitet.

IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Kerstin Lindberg Göransson är verkställande direktör för Akademiska Hus.
Hon har tidigare varit flygplatsdirektör på Arlanda. Kerstin Lindberg Göransson har även varit ekonomi- och finansdirektör för flera bolag, bland andra Telia IT Service och Scandic Hotels.
Hon är civilekonom från Umeå universitet. Hon har varit ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. För närvarande är hon ledamot i styrelserna för Sveaskog respektive Hemnet.

Thomas Erséus är verkställande direktör för Almega AB.
Han är också förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Han är ledamot i styrelserna för Trygghetsrådet respektive Trygghetsstiftelsen. 
Thomas Erséus är civilingenjör i väg och vatten från Chalmers tekniska högskola.
Han har tidigare varit verkställande direktör för flera bolag och ordförande eller ledamot i bolagsstyrelser. Thomas Erséus är ordförande i styrelsen för Chalmersfastigheter AB och ledamot i styrelserna för AMF Fastigheter AB och Knightec AB.

Olle Samuelson är forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad. Han är också adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet inom digitalisering i byggandet. Olle Samuelson är teknologie licentiat från Kungl. Tekniska högskolan och filosofie doktor från Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

Han har tidigare bland annat varit vd för BIM Alliance och IT-chef på Tyréns.

IVAs avdelning Kemiteknik

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Stockholms universitet. Han är doktor i Chemical Oceanography från MIT.
Örjan Gustafsson leder klimatvetenskaplig forskning, vilket inkluderar atmosfärsobservationer av utflödet från Indien och Kina, samt expeditioner i ryska Arktis.
Han har etablerat den kross-disciplinära kursen ”Climate Change Solutions: Breaking the Curve” som inspirerar till en hållbar omställning av vårt samhälle.
Han publicerar regelbundet i Nature, Science och PNAS. Han har varit handledare för åtskilliga doktorander. Örjan Gustafsson är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Emma Sparr är professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.
Hon doktorerade vid Lunds universitet och forskade därefter vid Uppsala universitet och Utrecht Universitet innan hon återvände till Lund. 
Emma Sparr samarbetar nära med ledande akademiska och industriella forskare. Resultat från hennes forskning tillämpas bland annat på komplexa biologiska system i huden.
Hon har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och handlett ett flertal doktorander. Hon är sedan 2018 ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik på Vetenskapsrådet. 
2019 tilldelades Emma Sparr Svenska Kemistförbundets Arrheniusplakett.

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han doktorerade vid samma universitet. Ulf Ellervik undervisar i organisk kemi från grundkursnivå till doktorandnivå. Han har, utöver vetenskapliga artiklar författat flera populärvetenskapliga böcker och läroböcker för gymnasiet och högskolan. Hans forskning är inriktad på att använda organisk kemi för att förstå biologiska system.Han har medverkat i flera populärvetenskapliga TV- och radioprogram exempelvis Fråga Lund. Ulf Ellervik är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

IVAs avdelning Bergs- och materialteknik

Eva Lindh-Ulmgren är chef för materialdesign inom strategisk forskning på Sandvik Materials Technology. Hon är civilingenjör i materialvetenskap från Kungl. Tekniska högskolan. Hon var tidigare forskningschef med ansvar för material- och processutveckling vid metallforskningsinstitutet Swerim där hon initierade och drev samverkansprojekt med industriella parter.

Jan Moström är verkställande direktör och koncernchef för LKAB.
Jan Moström är gruvingenjör från Bergsskolan i Filipstad.
Han har tidigare, under flera decennier, haft ledande befattningar inom Boliden, senast som direktör för Bolidens affärsområde Gruvor åren 2005-2015. Jan Moström har även varit förvaltningschef för tekniska kontoret i Skellefteå kommun.
Han är ordförande i styrelsen för Gruvornas arbetsgivareförbund och vice ordförande för Swemin.

IVAs avdelning Företagande och ledarskap

Per Olofsson är styrelseordförande för Climeon.
Han är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi från tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
Per Olofsson har tidigare arbetat som managementkonsult samt varit verkställande direktör för ClimateWell under nästan tio år. Dessförinnan hade han ledande befattningar i flera teknikföretag. Per Olofsson är styrelseordförande för CleanFlow.

Ulla Eriksson-Zetterquist är föreståndare för Gothenburg Research Institute.
Hon är civilekonom, filosofie doktor och professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet.
Ulla Eriksson-Zetterquist har varit ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige och varit associerad redaktör för tidskriften Gender, Work and Organization.
Resultat från hennes studier är publicerade i organisationsteoretiska tidskrifter, i böcker och i läroböcker inom området organisationsteori och management.

Per Wassén är senior rådgivare och professionell styrelseledamot. Han har varit ordförande (2008-2014) och verkställande direktör (2015-2020) för PowerCell Sweden AB.
Han är idag ledamot i styrelserna för Impact Coatings AB och ES Energy Save Holdings AB. Han har bland annat varit Vice President, Head of Corporate Strategy and Business Development på AB Volvo, Investment Director på Volvo Group Venture Capital och varit ledamot i flera bolagsstyrelser.
Per Wassén är civilingenjör (teknisk fysik) från Chalmers tekniska högskola och civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ulrika Kolsrud är affärsenhetschef för Health and Medical Solutions inom Essity AB. Hon ingår också i koncernledningen.
Ulrika Kolsrud har haft flera ledande positioner inom Essity och tidigare SCA Hygiene Products.
Hon är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola.

IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden

Ann Wennerberg är vice dekan för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är professor i protetik och ordförande för Göteborgs universitets råd för internationalisering. Ann Wennerberg har varit professor i protetik vid Malmö universitet där hon blev vice dekan för odontologiska fakulteten.
Hon har handlett fler än 20 doktorander, lett stora forskningsprojekt och publicerat över 300 vetenskapliga artiklar.

Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap och forskar idag vid Kungl. Tekniska högskolan.
Han är agronom från Sveriges lantbruksuniversitet och filosofie doktor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Han har deltagit i flera internationella forskningsprojekt.
Mikael Karlsson är expert i regeringens Miljömålsberedning och ledamot i bland annat Skogsstyrelsens styrelse. Han har varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Mikael Karlsson har varit ordförande i European Environmental Bureau, Europas största miljöorganisation.

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi vid Örebro universitet. Hennes forskningsintressen ligger inom områdena artificiell intelligens, robotik och interaktion mellan människa och robot. Förutom att leda en forskargrupp vid Örebro universitet har hon ett antal strategiska roller. Hon är för närvarande vice rektor med ansvar för AI-frågor vid Örebro universitet. Hon är också aktivt engagerad i nationella initiativ, inklusive Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Omstartskommissionen och regeringens samverkansprogram.

IVAs avdelning Skogsnäringens teknik

Alice Kempe är ordförande för Kempestiftelserna.
Hon är jägmästare från Sveriges lantbruksuniversitet. Alice Kempe har varit handläggare på Energimyndigheten där hon arbetade med forskningsfinansiering.
Hon har också varit verksam på såväl Skogsstyrelsen som näringsdepartementet.
Alice Kempe är ledamot i styrelserna för Holmen, Swe Tree Technology, Arevo och MoRe.

Johan Kuylenstierna är ordförande för Klimatpolitiska rådet.
Han är rektorsråd vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi. Han är medlem i utrikeshandelsministerns handelspolitiska råd.
Johan Kuylenstierna har varit verkställande direktör för Stockholm Environment Institute. Han har haft ledande befattningar i internationella organisationer, bland annat inom FN. Han är ledamot i styrelsen för Göteborgs universitet, Sveaskog, Ecogain, Axfoundation och WWF Sverige.
Johan Kuylenstierna är ledamot av Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Han är hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Sören Petersson är verkställande direktör för Holmen Skog AB och ingår som affärsområdeschef i Holmen ABs koncernledning.
Han är jägmästare från Sveriges lantbruksuniversitet.
Sören Petersson har arbetat med utvecklingsfrågor inom drivning och logistik, samt med virkesaffärer och skogsförvaltning innan han 2010 tillträdde som verkställande direktör.
Sören Petersson är ordförande för Skogsindustriernas skogskommitté, samt ordförande i UPSC kompetenscenter för skogsbioteknik.

IVAs avdelning Ekonomi

Johan Forssell är verkställande direktör och koncernchef för Investor. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har under hela yrkeslivet arbetat i olika positioner inom Investor. Johan Forssell är ledamot i styrelserna för Atlas Copco, Epiroc, EQT, Wärtsilä, Svenskt Näringsliv samt Handelshögskolan i Stockholm. Han har även varit ledamot i Saab:s styrelse.

Maria Bratt Börjesson är professor i nationalekonomi med transportinriktning vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI). Hon är adjungerad professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Hennes forskning omfattar transportekonomi och transportmodeller, inklusive beskattning och prissättning, samhällsekonomiska kalkyler, avancerad ekonometri för värdering av icke-marknadsprissatta varor som restid och förseningar, jämställdhet, marknadsorganisation samt hur infrastrukturinvesteringar och tillgänglighet påverkar sysselsättning och produktivitet. Hon är civilingenjör från Kungl. Tekniska högskolan i teknisk fysik, har studerat nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Anna Söderblom är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning rör huvudsakligen finansiering av små och medelstora företag. Hon är verksam som ledamot i ett flertal bolagsstyrelser.
Anna Söderblom har universitetsexamen i matematik från Lunds universitet och ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Hon har haft ledande positioner i Microsoft Norden och arbetat med riskkapitalinvesteringar på Industrifonden. Nuvarande och tidigare styrelseuppdrag inkluderar Länsförsäkringar Liv, Svenska Spel, Almi Företagspartner, Poolia, BTS och Cabonline.

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning.
Han har tidigare varit professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och gästprofessor vid Sorbonne i Paris. Daniel Waldenström doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har även doktorerat i ekonomisk historia och är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet.
Han har forskat och undervisat vid University of California, Los Angeles och vid Handelshögskolan i Stockholm.

IVAs avdelning Bioteknik

Eugen Steiner är venture partner i HealthCap och styrelseproffs. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi från Karolinska institutet. Efter tiden som läkare och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. har han lett flera bolag inom lifescience. Han har bland annat tjänstgjort som verkställande direktör eller arbetande styrelseordförande i flera av de bolag i vilka HealthCap har investerat. Eugen Steiner har författat eller varit medförfattare till åtskilliga vetenskapliga artiklar. Han är styrelseledamot i flera både noterade och onoterade bolag.

Pernilla Wittung-Stafshede är professor i biologi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Hon leder en forskargrupp som fokuserar på metallproteiner (exempelvis deras roll i cancer) och felveckning som vid Parkinsons sjukdom. Hon är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola. Hon doktorerade vid samma lärosäte.

Pernilla Wittung-Stafshede har tidigare arbetat som professor vid universiteten Tulane i New Orleans, Rice i Houston och Umeå universitet.

IVAs avdelning Utbildning och forskning

Per-Arne Andersson är direktör för avdelningen utbildning och arbetsmarknad vid Sveriges kommuner och regioner (SKR). Han ingår i organisationens ledningsgrupp.
Han är filosofie kandidat i biologi och geografi samt har lärarexamen.
Han har mångårig erfarenhet som lärare och rektor samt har varit utbildningschef i Enköping.

Birgitta Bergvall-Kåreborn är rektor för Luleå tekniska universitet.
Hon är styrelseordförande för LTU Holding och ledamot i bland annat styrelserna för Luleå Näringsliv Holding respektive Luleå Business Region.
Birgitta Bergvall-Kåreborn är filosofie doktor och docent i informatik och systemvetenskap från Luleå tekniska universitet.

Maria Knutson Wedel är rektor för Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och teknologie doktor och biträdande professor i fysik vid samma lärosäte. Hon har varit vicerektor med ansvar för utbildning och livslångt lärande på Chalmers och ledamot i styrelsen för bland annat Universeum. Utöver forskning och undervisning har hon engagerat sig i att utveckla en internationell modell för ingenjörsutbildning (CDIO), internationalisering och integration av hållbarhet och ledarskap.

IVAs avdelning Informationsteknik

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet där hon är ämnesföreståndare för rättsinformatik på juristprogrammet. För närvarande bedriver hon forskning inom områdena AI, integritetsskydd och informationsfrihet. Till hennes intresseområden hör även legala aspekter på e-hälsa. Cecilia Magnusson Sjöberg har dessutom haft ansvar för flera statliga utredningar.

Magnus Frodigh är forskningschef på Ericsson.
Han har haft en rad ledande positioner inom forskning och utveckling inom Ericsson.
Magnus Frodigh är civilingenjör från Linköpings universitet och doktor i radiokommunikationssystem från Kungl. Tekniska högskolan där han också är adjungerad professor.

Virginia Dignum är professor vid Umeå universitet och direktör för forskningsprogrammet WASP HS.
Hon var medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group för AI och ingår i World Ecomomic Forums globala AI-råd. Virginia Dignum deltar i flera andra internationella organisationer inom AI-området bland andra the Global Partnership on AI (gpai.ai).
Hon har masterexamen i datavetenskap från Vrije Universiteit och har doktorerat i samma ämne vid Utrecht University. Hon är adjungerad professor vid det tekniska universitetet i Delft.

Internationella ledamöter

Marc Tessier-Lavigne är rektor för Stanford University, USA.
Han är Bachelor i fysik från McGill University i Kanada och har samma examen i filosofi och fysiologi från Oxford University i England.
Han är framstående inom nervcellsforskning med fokus på hjärnans sjukdomar.
Marc Tessier-Lavigne har bland mycket annat varit ledare för företag inom bioteknik.

Marie-Laure Salles är direktör för The Graduate Institute of International and Development Studies i Genève.
Hon har doktorsexamen i sociologi från Harvard University.
Marie-Laure Salles har varit professor i ekonomisk sociologi vid Sciences Po, Paris.

Mung Chiang är the John A. Edwardson Dean of the College of Engineering och the Roscoe H. George professor of Electrical and Computer Engineering vid Purdue University, USA.
Han har varit rådgivare till USAs regering i frågor inom vetenskap och teknik.

Ola Källenius är koncernchef för Daimler och verkställande direktör Mercedes personbilsdivision, Tyskland.
Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid universitetet i St Gallen i Schweiz.
Ola Källenius är medlem i European Round Table.

Andreas Schleicher är direktör för the Directorate of Education and Skills, OECD, Frankrike.
Han är skaparen av Pisa-undersökningen som mäter kunskapsnivån hos elever internationell.
I skolfrågor har Andreas Schleicher varit rådgivare till svenska regeringar. Han är hedersprofessor vid Beijing Normal University.

Diego Pavia är verkställande direktör för EIT InnoEnergy, Nederländerna.
Han är Industrial Engineer examinerad från Politechnical University of Madrid, Spanien.
Han har lett arbetet med att skapa the European Battery Alliance och varit rådgivare till Northvolt.

Yoshiyuki Sankai är professor vid University of Tsukuba.
Han är även verkställande direktör för och grundare av Cyberdyne, ett japanskt företag som utvecklar robotteknologi och brain-machine-interfaces.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44