IVA i Almedalen – Sverige ska vara ledande på att nyttiggöra forskning

Stora summor satsas på akademisk forskning. Och forskarna är framgångsrika, men för lite av deras rön leder till kommersialisering. Ett IVA-projekt, på nationell nivå, ska på olika sätt öka möjligheterna att nyttiggöra forskning från svenska universitet.

Ett av IVAs seminarier i Almedalen lyfte fram såväl hinder för som vägar till bättre nyttiggörande av forskningsresultat. Marianne Dicander Alexandersson är ordförande för IVA-projektet Research2Business som bland annat ska skapa mötesplatser för inblandade aktörer och lyfta fram goda exempel.

– Det handlar om praktiska saker som får den kommersiella världen och den akademiska att mötas. Arbetet ska utgå från näringslivets behov, sa Marianne Dicander Alexandersson.

Tuula Teeri, IVAs vd, konstaterade att man i Finland kommit längre i diskussionen om hur nyttiggörande bäst ska gå till. Där är också systemet för finansiering väl fungerande.

– I Finland diskuterar man inte heller skillnaden mellan grundforskning och tillämpad, sa hon.

Det finns flera sätt att omvandla forskning till kommersiella framgångar. Bolaget Serendipity har framgångsrikt lyckats med det.

– Serendipity nyttiggör forskning genom att vara en medlare mellan forskare och entreprenör, sa Sebastian Karlsson, partner på bolaget.

Kommunikationen mellan forskare och entreprenör måste fungera om det ska bli ett bra resultat.

– Man måste kunna ställa frågor tills man förstår vad forskarens resultat kan användas till. Serendipity har inga perfekta system, men ett ramverk finns som visar hur man kan gå vidare.

Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen, lyfte fram samarbete mellan stora och små företag som en modell där båda blir vinare. Mindre företag har svårt att delta i stora innovationsprojekt. Därför är samverkan med stora teknikbolag en fungerande möjlighet.

– Statliga stöd för nyttiggörande borde vara mer utformade på marknadens villkor, sa han och påpekade att bättre möjligheter till karriärväxling också vore en positiv faktor. Adjungerade professorer kan både jobba på företag och i akademin.

Fredrik Hörstedt är vice rektor nyttiggörande och samverkan på Chalmers. Också han poängterade behovet att jobba mer tillsammans med företag för att öka graden av nyttiggörande.

– Det är svårt för små företag. Vi måste hitta vägar till forskningen för dem. Forskare kan vara rådgivare i många sammanhang och forskningsinstituten kan spela en aktiv roll. Det måste gå att prioritera statliga medel för detta ändamål bättre, sa han och efterlyste ett nationellt ramverk som både forskning och näringsliv har nytta av..

På Örebro universitets holdingbolag är Anna Ragén vd. Hon höll med om att det är svårt för små företag att skapa kontakter med ett universitet.

– Men ger man dem ekonomiskt stöd så går det. Vi behöver mer innovation. Mer samarbete mellan företag, offentlig sektor och akademi är en lösning, sa hon.

En försvårande faktor för samverkansprojekt mellan företag och forskning är de olika reglerna för sekretess i de båda världarna.

– Det finns en risk att resultaten från ett projekt, delvis finansierat av ett företag, blir en offentlig handling, sa Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

Därför, menade hon, att en öppen dialog och tidiga avtal är nödvändigheter. Men samtidigt är regelverket komplext.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50