IVA och Gävle kommun samarbetar kring stadsutveckling

Gävle växer och har passerat 100.000 invånare. Enligt planerna ska kommunen växa ytterligare och därför behövs fler bostäder. En del av dessa ska byggas i centrala Gävle. Detta är bakgrunden till att IVAs projekt Framtidens goda stad sammarbetar med Gävle kommun. Temat för samarbetet är ”förtätning av centrala staden”.

IVAs projekt Framtidens goda stad genomför under hösten en rad samarbeten och workshops med kommuner runt om i Sverige. Syftet med samarbetena är att ta tillvara på kunskaper och insikter som projektet gett och att sprida dessa till de som lokalt ansvarar för stadsutvecklingen.

Under en workshop i Gävle deltog ett 40-tal personer. Det var politiker, tjänstemän inom kommunen, byggbolag, handel och näringsliv. Från kommunledningen deltog kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela (M), och Margaretha Wedin (C), kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet.  

Göran Cars, professor i stadsplanering KTH och ledamot av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, bidrog med sina erfarenheter från flytten av Kiruna stad, och berättade vad som krävs för en lyckad utveckling av ett område. Han underströk betydelsen av en bred och djup dialog med de aktörer som ska vara med och genomföra förändringen. Erfarenheterna från Kiruna säger att det är fem månaders jobb för att förstå de olika aktörernas intressen. Därefter kan man börja arbeta med gemensamma visioner och målbilder.

När man som i Gävle ska förtäta staden är frågan om social hållbarhet är central. Men också att själva stadskärnan upplevs som attraktiv och lockande är viktigt.

Väl fungerande kommuner har en fungerande rollfördelning mellan politik och tjänstemän. Örebro kommun är ett bra exempel, och Björn Sundin (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för stadsbyggnad medverkade vid workshopen för att berätta om sina erfarenheter. En av framgångarna med den så kallande Örebromodellen är att kommunen förbereder de tidiga stegen i planeringsprocessen så att byggbolagen har en kort startsträcka innan de påbörjar bygget. En annan framgångsfaktor är ett nära samarbete och tydliga roller mellan politiska företrädare och tjänstemän. Politikerna har förtroende för tjänstemännen. Och tjänstemännen i sin tur vet vad politikerna vill och att de står för sina beslut. Ett viktigt budskap från Sundin var att kommunen inte kan planera för byggande, men ge de bästa förutsättningarna. Det är i slutändan marknaden som avgör vad och hur det byggs.

Örebro har också ett stort och välskött allmännyttigt bostadsbolag, ÖrebroBostäder AB, ÖBO. Björn Sundin uppmanade fler kommuner att vara aktiva genom sina bostadsbolag. Inom ÖBO provar men nu en ny hyresmodell – en rabattstege under tio år – som ska ge fler chansen att få en hyreslägenhet.

Resultatet av workshopen blev ett antal konkreta förslag. Senare under hösten planeras för ytterligare en workshop för att ta frågeställningar och förslag vidare, parallellt med kommunens arbete att ta fram en ny detaljplan för centrala Gävle.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53