IVA positivt till energieffektiviseringsdirektiv – men vem ska betala?

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har, i sitt nyligen inlämnade remissvar till regeringens förslag på implementering av EUs energieffektiviseringsdirektiv, påtalat en rad brister och oklarheter. Det saknas även tillräckliga konsekvensanalyser. Exempelvis är det oklart vilka som ska betala för bostadsfastigheters energieffektivisering på beräknade 16 miljarder.

Den 3 maj lämnade IVA in sina synpunkter på Energimyndighetens rapportImplementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet – Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar. Samtidigt lämnade IVA in remissvar på Finansdepartementets promemoria Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige – ekonometriska skattningar av priselasticiteter.

– IVA ställer sig bakom riksdagens mål för energieffektivisering, säger IVAs vd Björn O. Nilsson angående remissvaren. Till exempel stödjer vi att energiintensiteten i den svenska ekonomin ska minska med 20 procent mellan 2008 och 2020.

Samtidigt IVA vill också betona vikten av att skilja på de båda begreppenenergibesparing och energieffektivisering. I Energieffektiviseringsdirektivet görs nämligen ingen entydig distinktion mellan besparing och effektivisering.

Det finns även andra invändningar och oklarheter i regeringens förslag. Till exempel uppfylls inte kraven på en statlig utredning vad gäller konsekvensanalyser av lagda förslag. Inom fastighetspaketet konstateras bland annat att förslagen innebär investeringar inom fastighetsbeståndet med 16 miljarder kronor men det anges inte hur denna fördyring ska fördelas mellan hyresgäster eller kommuner (bostadsbidrag).

Sveriges energisparbeting uppgår enligt förslaget till 76 TWh. Effekten av befintliga styrmedel som verkar under dessa år, inklusive energi- och koldioxidskatter, täcker enligt Energimyndigheten 37 TWh. Således återstår det 39 TWh. Det betyder att effekten av de befintliga och de nya styrmedlen måste mer än fördubblas. IVA delar uppfattningen att målet för betinget är ”ambitiöst” men anser det samtidigt möjligt att uppnå.

Läs remissvaret