IVA presenterar nytt verktyg för att kartlägga matsvinn i livsmedelskedjan

Inom ramen för projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tagit fram ett förslag till nytt ramverk för att mäta och rapportera matsvinn och övrigt matavfall. Det ska nu testas som ett verktyg för att hjälpa företag i den svenska livsmedelskedjan att nå FN-målet om att halvera matsvinnet fram till 2030.
matsvinn-2-1200px.jpg

Matsvinn är ett av mänsklighetens största resursslöserier. Enligt beräkningar från FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO äts inte en tredjedel av alla livsmedel som produceras upp. Uppskattningsvis handlar det om 1,6 miljarder ton mat som, på sin väg på sin väg från jord till bord, använt en fjärdedel av allt färskvatten inom jordbruket, och som orsakat uppåt 10 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp.

Även i Sverige uppstår stora mängder matavfall varje år: minst 1,3 miljoner ton enligt statistik från Naturvårdsverket.

Att kartlägga hur mycket matsvinn och matavfall som uppstår i livsmedelskedjan och var det sker, är en viktig pusselbit för att driva på arbetet med att nå FNs globala mål om att halvera matsvinnet till år 2030 – och för att veta om vi når detta mål. Det är en slutsats som även dras i den handlingsplan för minskat matsvinn som den svenska regeringen beställt. Problemet är att det idag saknas gemensamma regler och metoder för att göra sådana här kartläggningar.

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har därför tagit fram ett förslag till nationellt ramverk för hur företag i olika led av livsmedelskedjan ska mäta och rapportera matsvinn och övrigt matavfall – och regler för vad som ska falla inom ramen för dessa två begrepp.

- Förslaget visar även hur mätningar kan göras på ett sätt som gör det möjligt att sammanställa alla mätdata på nationell nivå, säger Anna-Karin Modin Edman, hållbarhetschef Arla och ordförande för delprojektet för Livsmedel vid IVA.

Förutom förslaget till ett nationellt ramverk har projektet gjort en kartläggning av tekniska och praktiska lösningar som kan göra det enklare för företag i alla led av livsmedelskedjan att börja mäta och rapportera. Projektethar också deltagit i ett parallellt arbete för att få företag i livsmedelskedjan att anta en frivillig överenskommelse om att sätta upp gemensamma mål att mäta, rapportera och minska sitt matsvinn.

- Tanken är att de företag som nu skrivit under överenskommelsen ska börja använda IVAs ramverk för att mäta och rapportera, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet som lett arbetet med överenskommelsen.

En mer utförlig redogörelse för IVAs förslag till ramverk finns att läsa i projektets slutrapport här!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42