Yttrande över Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avger härmed sitt yttrande över utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88). 
remissvar-ny.jpg

IVA stödjer utredningens ambition att skapa en ny arkitekturpolitik som ur ett helhetsperspektiv adresserar de stora samhällsutmaningarna.

IVA stödjer inte förslaget att inrätta en ny myndighet eller förslaget att avveckla ArkDes och flytta arkiv och museum till nya huvudmän.

I huvudsak stödjer IVA utrednings förslag vad gäller offentlig upphandling.

Vidare så anser vi att planeringsfrågorna är centrala och att dessa inte har hanterats i tillräcklig utsträckning av utredningen.

Läs remissvaret i sin helhet här