Kinas resursanvändning i framtiden

Kinas tillväxt under senare år saknar motstycke och är synnerligen imponerande. Samtidigt skrämmer den höga resursanvändningen och miljöproblemen i landet. Men vissa experter menar att den kinesiska resursanvändningen snart kan börja vända nedåt.
Hongkong_1200px.jpg

Även om Kinas resursanvändning enligt analytiker fortsätter att öka i rent tonnage gäller inte samma sak i procent (resursanvändning som procent av tillväxt eller ekonomins storlek). Med andra ord, tillväxten i Kina förväntas sakta ned.

Dessa samband blir tydliga när man undersöker ett antal nyckelråvaror som stål och cement, liksom koppar. Efterfrågan på stål och cement har av UCL Institute for Sustainable Resources beräknats avta vid en BNP per capita-nivå på USD 12 000, efter mätningar i såväl Storbritannien och USA som Tyskland och Japan. Samma sak förväntas gälla även Kina, som enligt Världsbanken nu är på väg mot en BNP per capita-nivå på USD 11 000.

För koppar beräknas nationella marknader mättas vid en BNP per capita-nivå på USD 20 000, enligt UCL Institute for Sustainable Resources, återigen efter mätningar i Storbritannien, USA, Tyskland och Japan.

Detta kan förstås ses som lugnande resultat - resursanvändningen kommer närmast som en naturlag att avta efter en viss BNP-nivå. Men den vidare analysen - vilka utsläpp, vilken klimateffekt och vilka resursutmaningar detta kommer att medföra - framstår naturligtvis som mycket bekymmersam. Resursanvändningen globalt anses nämligen, enligt bland annat FN:s miljöorgan UNEPs internationella resurspanel, komma att öka med 119 procent till år 2050 jämfört med 2015. Ickemetalliska mineraler förväntas enligt panelen stå för den största ämnesmässiga ökningen, och tillväxtekonomier för de största marknaderna för dessa resurser.

Tillväxt och minskad fattigdom är positivt, i Kina liksom i övriga delar av världen. Men kommer priset att bli för högt?