Kompetensförsörjning i fokus på IVAs valdebatt

När IVA arrangerade en valdebatt om hur företag ska kunna hitta kompetenta medarbetare pedade förslagen från de inbjudna politikerna åt många håll. De ville se allt från längre skoldagar till skattereformer och talangrekryteringar. Politikerna menade att de kan bli eniga om mycket - men först efter valet.

Att höstens val rycker allt närmare märks på en ökad politisk hetta, även om striderna hittills mest har handlat om invandring och integration. Debatter om näringslivets villkor har däremot hittills varit i det närmaste obefintliga.

 IVA vill bredda diskussionen. Bland annat genom att bjuda in till ett antal frukostdiskussioner kring ämnen som de menar har stor påverkan för Sveriges utveckling. I slutet av maj arrangerades en av dessa debatter, då med fokus på hur landets företag ska kunna få tag i den personal som de så hett eftertraktar. Något som är ett måste om Sverige ska klara sig i en ökad global konkurrens.

 På plats för att diskutera var Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna, Said Abdu, talesman för samma frågor hos Liberalerna samt Jennie Nilsson, socialdemokrat och ordförande i riksdagens näringsutskott.

 Att svårigheten att rekrytera kompetenta medarbetare är en av de största utmaningarna för landets företagare idag vittnade IVA:s vd Tuula Teeri om i ett inledningsanförande.

 – När jag möter företagare är svårigheter att rekrytera personal alltid den första fråga som kommer upp. Därför vill vi få igång en diskussion om kompetensförsörjning i ett näringspolitisk sammanhang.

 Även om det denna morgon var ovanligt hett utanför IVAs konferenslokal i centrala Stockholm blev debatten både saklig och nyanserad. Den tydligaste skiljepunkten mellan de olika sidorna var snarare hur de ser på det ekonomiska läget i Sverige just nu.

 Jennie Nilsson, som tillhör regeringssidan, målade upp bilden av ett land som går bra, har dubbelt så hög tillväxt som USA och där företagens är så optimistiska att de investerar som aldrig förr.

 – Nu handlar det mer om hur vi ska kunna vara lika bra i morgon.

 Said Abdu från Liberalerna gav Jennie Nilsson rätt i att det går bra.

 – Men det gör det ju även i andra länder.

 Istället pekade han på att produktivitetsökningen i Sverige är lägre än i jämförbara länder, att BNP per capita minskar mer än på andra håll och att svenska företag i lägre grad söker patent samtidigt som de minskar sina FoU-satsningar.

 – Vi har ett antal företag som kan vända den trenden men för dem är en stor skattereform bland det viktigaste.  Vi måste även bli bättre på att attrahera personer från andra länder, bland annat genom att göra det möjligt att dela ut startup-visum.

 Även Lars Hjälmered menade att frågan om hur företagen ska hitta personer med rätt kompetens är viktig. Samtidigt hävdade han att han som politiker måste finnas där väljarna är.  Och enligt dem är frågor som rör invandring, integration, brottslighet och sjukvård högre rankade.

 – Väljarna måste få svar på de omedelbara utmaningarna, sedan kan vi ta oss an andra frågor.

 När han blev mer konkret kring dagens huvudfråga tryckte han på att vi måste förbättra vårt skolsystem. Bland annat genom att förlänga elevernas skoldagar samtidigt som vi måste ställa högre krav och ha högre förväntningar på dem.

 Hur skattesystemet ska vara utformat är sannolikt en lika gammal tvistefråga som demokratin i sig. Men just idag var samstämmigheten större än vanligt. Samtliga debattörer var eniga om att vi behöver en bred skatteöversyn.

– Skatter och regler är ramvillkor för företagen, och de måste vara lika som i andra länder, sa Jennie Nilsson.

Enigheten fanns kanske mest på en övergripande nivå. Så snart de närmade sig detaljer ökade skillnaderna i deras synsätt.

– Bolagsskatten måste ner, även om vi just nu inte föreslår några omfattande sänkningar, sa Lars Hjälmered samtidigt som har pekade på vad som händer i USA.

Han menade att den trend av skattesänkningar som Donald J Trump har genomfört nu sprider sig till andra länder.

– Sverige måste gå samma väg om vi ska klara konkurrensen med omvärlden. Vi vill även att tiden som utländska experter kan få sänkt skatt måste förlängas. Samtidigt måste vi genomföra en bidragsreform, som det är just nu är det för låga incitament att gå från bidrag till arbete.

Oenigheten mellan blocken var som allra tydligast när framtiden för Arbetsförmedling diskuterades.

– Lägg ner och starta om. Låt staten sköta kärnuppdraget men öppna för privata aktörer, argumenterad Lars Hjälmered.

– Det löser inga problem, menade Jennie Nilsson samtidigt som hon medgav att Arbetsförmedlingen har haft ett för ensidigt fokus på dem som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden. Och att det har resulterat i att de har missat att hjälpa dem som har bra utbildning.

– Många nyanlända har en bra skolunderbyggnad, de måste få en möjlighet att komplettera sina utbildningar och inte tvingas att sätta sig i skolbänken och läsa in hela sin utbildning igen.

Att kompetensförsörjning inte bara handlar om att hitta personer med rätt kunskap blev uppenbart när den svenska bostadsmarknaden kom på tal. Och här fanns förhoppningar om att det misslyckande att komma överens som har präglat den här mandatperioden ska vändas till enighet under nästa.

– Kanske inte innan valet, men jag tror att vi kan bli eniga efter, sa Said Abdu.

På plats under frukostmötet fanns även Alexandra Ridderstad som ansvarar för IVA:s program ”Jobbsprånget”.

– Den satsningen har hittills resulterat i att 300 akademiker har fått praktik på sin egen utbildningsnivå ute på företag. Efter fem månader har 70 procent av dem fått en anställning.

 Ett fantastiskt resultat menade politikerna och efterfrågade fler liknande initiativ.

– Men vi får inte glömma att politikernas roll är att prioritera. Det gör att vi måste ha ett fokus på dem som har låg utbildning och står långt från arbetsmarknaden, hävdade Said Abdu. 

– Risken finns att vi inför så många olika system för att nyanlända ska komma ut i arbete att vi bara krånglar till det för dem. Företagare klarar inte av att se skillnaden mellan alla olika satsningar, menade Lars Hjälmered.

Till sist fick de sjuttiotal närvarande personerna även några ord med sig från IVA:s vd Tuula Teeri.

– Tyvärr har Sverige glidit iväg ifrån konceptet kunskapssamhället. Nu gäller det att vi återigen ger våra skolelever en stabil grund att stå på. De är inte lata de vet bara inte vad som förväntas av dem. Det kan vi hjälpa dem med. Vi måste även bli bättre på att locka unga till ingenjörsyrkena.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49