Kunskapsbaserad stadsplanering i Linköping

Med en utvecklingsplan för ytterstaden vill Linköpings kommun säkerställa att de strategier och den markanvändning som finns i översiktsplanen genomförs också utanför innerstaden. Anledningen är att man eftersträvar en mer sammanhållen stad. Planen ska vara utvecklingsorienterad och hantera strategiska frågor som är särskilt viktiga för utveckling, där kunskap saknas eller där det finns brister i översiktsplanen.

IVAs projekt Framtidens goda stad fortsätter samarbetet med kommuner runt om i Sverige. Syftet är att berätta vad projektet kommit fram till och att se till att kunskapen tas tillvara av de som lokalt ansvarar för stadsutvecklingen.

I oktober genomfördes en workshop tillsammans med Linköpings kommun. Linköping växer. Idag bor 156.000 personer i kommunen, men siktet är inställt på betydligt fler. Stadsdelsdirektör Anna Bertilsson underströk att det inte är ett specifikt antal invånare som kommunen planerar för, ingen kan idag veta hur många det kommer att bo i Linköping år 2050. Istället är det viktigt att prata om ett tillstånd med konstant växande befolkning. Ett tillstånd som innebär att både kommunen och linköpingsborna måste vara medvetna om att staden växer. Befolkningstillväxten är positiv och ger förutsättningar till utveckling, men det kommer också att innebära avvägningar och förhandlingar mellan olika intressen när fler ska samsas på samma yta.

När kommunerna arbetar med sina olika planer tas det fram ny fakta. Det rör sig om statistik och prognoser, kommunernas egna analyser och sammanställningar, specifika konsultrapporter eller annat inspirationsmaterial. I Linköping finns även ett advisory board som är en liten grupp av externa experter som ska vara med och inspirera i det strategiska utvecklingsarbetet.

Workshopen den 13 oktober handlade om hur ny kunskap och nya insikter tas tillvara i kommunens planeringsarbete och hur detta kommuniceras till linköpingsborna under arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för ytterstaden. Ett återkommande tema under workshopen var hur kunskap och fakta ska ställas mot opinionsyttringar. Alla kommuner styrs politiskt, men det måste finnas former för långsiktigt arbete över mandatperioderna.

Senare under hösten planeras för ytterligare en workshop för att ta frågeställningen vidare parallellt med kommunens arbete att ta fram en utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53